VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Meklē asumu!
Marita Batņa, kultūras teorētiķe
 
Māksla, kas provocē politiku, ir kā dinamīts: ja nostrādā - tad ar plašu un ilgstošu efektu. Otrās Kandinska prēmijas pasniegšana aizvadītā gada decembrī izraisīja skandālu - tas kaitēja vienotībai krievu laikmetīgās mākslas pozīciju stiprināšanā, taču deva starptautisku rezonansi. Alekseja Beļajeva-Gintovta uzvaru ar darbiem, kas pauda imperiā­lisma motīvus, publiski nosodīja pirmais laureāts Ana­to­lijs Osmolovskis (paziņojuma brīdī viņš sauca "Kauns!"), kā arī grupa Artmedia un galerists Marats Gel­mans.

Pēdē­jie līdzās kolekcionāriem Romanam Abramovičam un Dašai Žukovai ar valdības līdzdalību pērn septembrī-oktobrī Maskavā nodrošināja vērienīgu retro­spekciju krievu laik­me­tīgās mākslas veterānam Iļjam Kabakovam. Konfliktā tika saskatīti Artmedia izaicinājumi prēmijas organizētājam - fondam ArtHronika. Žurnāls, ko izdod fonds, pazīstams kā politiskas, brīvdomīgas, arī šo­kējošas mākslas rupors, tomēr par nominanta izvēli prēmi­jai balsoja žūrija, ne fonda dibinātājs - uzņēmējs un kolekcionārs Šalva Breus.

Pirms kāda laika fonds parūpējās par agrāk neofi­ciā­las mākslas pārtapšanu oficiālā veidolā: 2004. gadā Krievi­jas Kultūras ministrijas programmas ietvaros pārpublicēts padomju laikā vajātais laikmetīgās mākslas žurnāls A-Я. Žurnāla celšana gaismā apliecina marginalizētās mākslas vēsturisko vērtību un - jo nozīmīgāk - izgaismo laikmetīgās mākslas sākotnējos procesus, kas veido pamatu jaunākās krievu mākslas ambīcijām starptautiskā telpā.

Septiņi apjomīgie A-Я numuri iznāca Rietumos laikā no 1979. līdz 1986. gadam ar tekstu krievu un angļu valodā un bagātu vizuālo materiālu. Žurnāls sniedza teorētisko iegul­dījumu, ņemot vērā, ka aiz muguras bija 60. un 70. ga­du pieredze. Jau pirmā izdevuma sākumā Boriss Groiss manifestēja "Maskavas romantisko koncep­tuālismu". Ko­pu­mā parādīta krievu māksla plašās izpausmēs, sniedzot daudzu autoru dosjē un darbības raksturojumu. Līderu rindās - Iļja Kabakovs, Ēriks Bulatovs, Dmitrijs Prigovs, Ivans Čuikovs, Fransisko Infante, Leonīds Sokovs, Alek­sandrs Kosolapovs, Vitālijs Komars un Aleksandrs Melamids, Oļegs Vasiļjevs, Rimma un Valērijs Gerlovini, Eduards Goro­hovskis, Vagričs Bahčarjans, Boriss Orlovs. Nozīmīga vieta žurnālā ir Kabakova esejām. A-Я izvēr­stais skatījums uz padomju sociālo vidi, vēsturi un Rietumu ārpa­sauli ierakstīja krievu laikmetīgo mākslu starptautiskajā kontekstā. 

 
Iļja Kabakovs. Vabole. 1982. Foto: Phillips de Pury (Auctions)
 
Vēl nesen viens no leģendārā žurnāla trijiem izde­vē­jiem  Aleksandrs Sidorovs ar savas fotomākslas pro­jek­ta ieceri viesojās Latvijā; diemžēl gada nogalē viņš aizgāja aizsaulē. Intervija, kas sniegta "Trasta komercbankas" Art Banking nodaļai, lasāma Vip Lounge pielikumā Nr. 3Art & Fact. Tā ir krievu mākslas pazinēja spilgta liecība par grandiozu pieprasījuma vilni pēc krievu autoriem un, jāatzīst, nes līdzi apjausmu par mākslas kolekcionēšanas saskaņu ar krievu mentalitāti. Attiecībā uz A-Я laika māk­sliniekiem piebilsts, ka "pirkšanai nekas vairs nav palicis...".

Situācijas raksturošanai jāmin fakti par dārgumiem, kas nonākuši atklātā apgrozībā, tiesa, vēl pirms krasās tirgus lejupslīdes. Phillips de Pury izsolē Londonā 2008. gada 28. feb­ruārī Iļjas Kabakova (dz. 1933) lielformāta darbs uz koka "Vabole" (1982) tika pārdots par 2,93 miljoniem britu mārciņu (darbs reproducēts: A-Я, Nr. 6, 1984), Ērika  Bulatova (dz. 1933) "Slava kompartijai" (1975) - par 1,08 mil­­ joniem, bet Oļega Vasiļjeva (dz. 1931) "Variācijas par žurnā­la Ogoņok tēmu" (1980) - par 356,5 tūksto­šiem mārciņu. Šie trīs krievu konceptuālisma un nonkonformisma iden­titātes paudēji iekļaujas Rietumu kultūrā jau divdesmit gadus kopš emigrācijas.

Starptautiski nodalītais "nonkonformisms" attiecas arī uz Baltijas mākslu, un šī mantojuma spodrināšana ir uzdevums gan pagātnes, gan nākotnes vārdā. "Studija" 2008. gada oktobra-novembra numurā jau vēstīja, ka Laik­metīgās mākslas muzeja krājuma veidošana paredz nonkonformisma apguvi. Ar nepacietību jāgaida prezentācija, ņemot vērā, ka pagājis krietns laiks, kopš laikmetīgās mākslas procesu izvērtējums tika veikts plašākā publiskā līmenī - Laikmetīgās mākslas centra organizētās izstādes un konferences "Robežpārkāpēji" ietvaros (2005). Centra pētnieciskā darbība nosedz 20. gs. 80.-90.gadu mākslas procesus, patlaban muzeja krājuma veidošanas gaitā tam uzticēta padomju perioda non­kon­formistiskā mantojuma izpēte.

Kāda sen pastāvoša kolekcija muzeja krājumam rada piemēru un koleģiālu atbalstu. Tas ir viens no plašākiem padomju nonkonformisma mākslas krājumiem - ameri­kāņa Nortona Dodža kolekcija. Baltijas mākslu Nortons Dodžs reprezentēja jau 80. gados krievu laikmetīgās māk­slas centrā Ņujorkā, ko viņš atvēra sadarbībā ar Margaritu un Viktoru Tupiciniem (viņi bija regulāri žurnāla A-Я autori un veikuši ievērojamu lomu krievu mākslas vei­­ci­nāšanā). 1991. gadā aptuveni 16 tūkstošu vienību lielā Nortona un Nensijas Dodžu kolekcija "Padomju Savienī­bas nonkonformisma māksla, 1956-1986" ziedota Rut­gersa Universitātes Mākslas muzejam, kas turpina kopt šo mākslas lauku.

 
Juris Putrāms. Cilvēks ar rētu. Privātkolekcija. 1988. Foto: Galerija "Birkenfelds"
 
Parādot, ka Baltijas māksla būtiski iekļau­jas nonkonformismā, veidojot apmēram piekto daļu no kolekcijas, 2002. gadā organizēta atbilstoša izstāde un paralēli izdota grāmata. Līdzās padziļinātam skatījumam uz reģiona mākslas attīstību liecināts par starptautiskā viedokļa veidošanu Baltijas mākslas interesēs - to vēstī pieredze, ko sniedz Marks Alens Švēde: no 70. gadiem viņš kolekcionēja un paplašināja Nortona Dodža krājumu ar Latvijas laikmetīgo mākslu.

Kamēr top nacionālā kolekcija, nonkonformisma ak­tua­litāti uztvērusi galerija "Birkenfelds". No 20. februāra līdz 16. martam izstādē "Nepieradinātie" Hardija Lediņa mūzi­kas atmosfērā varēja nonākt saskarē ar laika gara izpaus­mi (70.-80. gadi) glezniecībā, grafikā, foto un jaukto mediju darbos. Izstāde sniedza simt paraugu no Latvijas mākslinieku daiļrades (Aija Zariņa, Ivars Poikāns, Juris Putrāms, Juris Dimiters, Māra Brašmane, Juris Utāns, Māris Ārgalis, Andris Breže, Miervaldis Polis u. c.), kā arī igauņu (Jiri Arraks, Rauls Mēls, Leonhards Lapins u. c.) un lietuviešu (Valentins Antanavičs, Raimunds Sližis) snieguma. Tikai daļu no eksponētā bija izdevība nopirkt. Galerista Toma Zvirbuļa secinājums nepārsteidz: meklēto darbu dau­dzums ir ierobežots, lielākoties tie glabājušies autoru īpa­šumā, daži nāk no kolekcijām. Kaimiņu darbus sagādāja kolorītais igauņu kolekcionārs Mati Miliuss.

Izstāde bijusi pievilcīga arī no komerciālā aspekta; nopiet­niem pircējiem cenas varēja šķist pieejamas - 200-5000 latu robežās. Interesi nevar uztvert citādi kā dabisku - pienācis laiks, kad agrās laikmetīgās mākslas vērtība nav apšaubāma. Pamatojums ir objektīvi noietais laikposms kopā ar vēl spilgtām atmiņām. Raugoties nākotnē - kā gan varētu sama­zināties vērtība mākslai, par kuru var teikt, ka tā iemiesojusi vēsturisko laiku, vitalitāti un brīvību? Krīzes apstākļos risks nav sabiedrotais, tādēļ laikmetīgās mākslas celmlaužu darbi ir teicama izvēle un reizē der ielāgot, ka, vēloties drošumu, ir jāmeklē asums.

 
Atgriezties