VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Mākslu visiem jeb ceļveži tautai
Stella Pelše, mākslas zinātniece
 
2008. gadā izdevniecība "Neputns" uzsākusi jaunu, nelielu izdevumu sēriju "STUDIJAS bibliotēka" - iznākušas pirmās četras grāmatiņas (jāat­­zī­mē veik­smīgais sērijas logo un parocīgais dizains), kas kompaktā un sais­to­šā veidā iepazīstina ar kādu latviešu mākslinieku vai mākslas parā­dī­bu. To adre­sāti ir gan plašs pašmāju interesentu loks, gan citzemju audi­to­­rija, kam arī šāds koncentrēts stāsts, pilnībā iztulkots angļu valodā, dod labu ieskatu lokālās mākslas dzīves aspektos, kuri vai nu nav pietiekami no­vēr­tēti, vai arī atzīstami jau par kanoniskiem un tāpēc popularizē­ja­­­miem. Vārds tiek dots arī pašiem grāmatu varoņiem intervijas vai izteiku­mu ko­lāžas formā, bet plašākas tēmas gadījumā - laikmeta dokumentiem. Atsauksmes mākslas pētnieku aprindās variējas no piesardzības (Kris­tiāna Ābele: "Ja grāmatu var izlasīt vienā tramvaja braucienā, tad tomēr rodas zināma nepietiekamības sajūta") līdz atzinībai par atbilstību audito­rijas spe­­­cifikai (Anita Vanaga: "Tas taču nav domāts mums, profesio­nāļiem, bet tautai"). Rodas jautājums, vai arī šo recenziju nevajadzēja rakstīt kā­dam "tautas" pārstāvim, kas labāk izvērtētu, kā autoriem un izdevējiem sanācis apvie­not izglītošanu un ieinteresēšanu. Diez vai pro­fe­sionāļi pilnībā spēj distan­cēties no dažāda veida "nepietiekamību" meklēšanas, tomēr mēģināt var. 

Hronoloģiski agrākā no aplūkotajām tēmām saistās ar Latvijas Nacio­nā­lā mākslas muzeja speciālistes Elitas Ansones "Padomjzemes mitolo­ģi­ju" - ieskatu sociālistiskā reālisma teorijā un praksē, kas uztverams kon­­­tek­stā ar pagājušogad rīkoto izstādi ar tādu pašu nosaukumu. Pēc īsa poli­tiskās vēs­tu­res kursa, kurā uzsvērts arī sociālistiskā reālisma amorfais raksturs un evo­lūcija laikā, seko detalizētāks padomju mītu izvērsums (par vadoni, revo­lucionāro vēsturi, Lielo Tēvijas karu, partiju, jauna tipa cilvē­ku utt.). Jautrus brīžus var sagādāt Latvijas Valsts arhīvā atrodamais kom­par­­tijas sastādītais ieteicamo tēmu saraksts māksliniekiem (1941) u. c. auten­tiski dokumenti. Piemēram, tēma "Ļeņins Razļivā": "Piebraukušā vilciena lokomotīve atāķē­jusies un piebraukusi pie ūdens tvertnes. Ļeņins kurinā­tāja izskatā pie loko­motīves. Vilcienu pārmeklē spiegi un junkeri. Stancija "Belostrova". Jūlijs. 1917. g." (25. lpp.) utt. Izlasot Normunda Naumaņa secinājumu, ka sace­rē­jumā "laika un mākslas pretrunu kamola spilgtums neatklājas", iespē­jams, žurnālistiska ņuha trūkuma dēļ (Naumanis, N. Ar­hi­vēt mākslu cilvēkam. Kultūras Diena, 2008,  21. nov.), varētu domāt, ka Ansones izklāsts pade­vies sausi akadēmisks, bet tam tomēr negribētos piekrist. Ievads tēmā ir gan viegli lasāms, gan informatīvi piesātināts, atstājot minētā pretrunu kamola detalizēto šķetināšanu kādam apjomīgā­kam monogrāfiskam izde­vumam. Tur būtu risināms arī strīdīgais uzstādī­jums atsijāt "reālismu no sociā­listis­kā reālisma" (45. lpp.), kas var novest pie pārliecības un konjunk­tū­ras propor­ciju skaidrošanas nebeidzamā darba.

Nākamo grāmatiņu - dubultmonogrāfiju "Juris Baklāns & Vija Mald­upe" - sarakstījis reiz aktīvais mākslas kritiķis Pēteris Bankovskis. Autors jau ievadā piesaka nodomu pasargāt abu mākslinieku mantojumu no ana­hro­nisku fona parādību likteņa: "Vijas Maldupes un Jura Baklāna darbi kompo­zicionālo un koloristiskās iedarbības žestu ziņā un saturisko īpatnību dēļ laikabiedru skatījumā (..) bija kā atslēgakmeņi, kas satur ko­­pā sarežģītu bū­vi, piemēram, velvi. Viņu glezniecībā var saskatīt gan sko­lotāju paaudzes - "padomju atkušņa" cilvēku - gleznieciskās atbrīvošanās atstraumes, gan pieteikumu nākamās paaudzes tik dažādajām rotaļām ar glezniecību kā mediju" (5. lpp.). Pēc korektas biogrāfisko aprišu iezī­­mē­­ša­nas seko izvērsta citātu kolāža, sastatot dažādu periodu mākslas ap­rakst­­nieku spriedumus, tos komentējot, dažkārt apstrīdot un papildinot ar saviem slēdzieniem un salīdzinājumiem, piemēram, ar angļu mākslinie­kiem Ričardu Pārksu Boning­tonu un Stenliju Spenseru (tie gan diez vai daudz izteiks iesācējiem intere­sentiem, bet lieti noder speciālistiem). Tomēr specifiski oriģinālo un vērtīgo komponentu jomā (bez laikmetu "tilta" funkcijām) īstu secinājumu nav; to gan nav bijis arī pašiem māksliniekiem: "(..) es esmu domājusi par to - vai kaut kas pilnīgi savs pastāv? Viss ir turpinājumos. Un paša sāktais ir turpinājums kaut kam citam" (Vija Maldupe, 65. lpp.).

Savukārt jaunā mākslas vēsturnieka Raivja Austriņa pārskats "Super­gra­fiķi" jau ievada radikālo pārmaiņu posmu, kas līdz šim vispilnīgāk ap­lū­kots CD "Robežpārkāpēji. 80. gadu māksla" (Rīga: Laikmetīgās māk­slas centrs, 2005). Austriņa stāstījums ir lietišķs un rūpīgs, aprakstot vis­pirms sietspie­des specifiku un šo lielformāta darbu rašanās vēsturi (tas ironiskā kārtā bija Maskavas pasūtījums, kas nodrošināja jaunos māksliniekus ar telpām un ma­­te­­­riāliem, lai taptu šie visai kritiskie, ekspresīva protesta piesātinātie darbi), pēc tam arī katru mākslinieku un viņa jaunradei rak­sturīgāko (tēlus, form­­veidi) - Ojāru Pētersonu, Kristapu Ģelzi, Juri Putrā­mu, Andri Breži, Induli Gai­lā­nu un jau dekādes beigās aktīvo, socārta garā strādājošo gru­pu "LPSR Z". Supergrafiku analīze plašākā starptautiskā kontekstā noteikti liktu minēt ne tikai vācu "Jaunos mežoņus", tomēr sē­rijas uzdevums nav aplūkotās tēmas padziļināts zinātnisks izvērsums, bet būtiskākā akcentē­jums, kas arī veikts šīs vēsturiski noslēgtās parādības dokumentēšanā: "Supergrafikas - iespē­jams, ka tā bija sava veida pro­tes­ta forma pret iekār­tu, kurā dzīvojām. Beidzās iekārta, beidzās supergra­fikas" (Normunds Lācis, 31. lpp.).

 
Jānis Taurens. Gints Gabrāns: Rīga, Neputns, 2008., 104 lpp., il.
 
Visbeidzot, arhitekta un filozofa Jāņa Taurena grāmatiņa "Gints Gab­rāns" piedāvā laikmetīgu variantu Džordžo Vazāri "Mākslinieku dzīv­ju" tra­­­dī­cijai - radošo biogrāfiju kā aizraujošu stāstu, kurā netrūkst ne aušīgu piedzī­vo­jumu (bērnības un jaunības delverības), ne saķeršanās ar padomju izglī­tī­bas sistēmu un Latvijas Mākslas akadēmijas tradicionā­lajiem pareizas mākslas priekšstatiem. Sākot ar veikli reālistiskiem bru­ņi­­nieku zīmējumiem 13 gadu vecumā, izsekots virzībai no agresīvi provo­­ka­tīvām instalācijām līdz ezoteriskām spēlītēm zinātnes un mistikas robežteritorijā. Lai arī bez plašākiem starptautiskiem salīdzinājumiem konceptuālās mākslas laukā, re­zultātā tapis saistošs iedrošinājums tuvo­ties laikmetīgās mākslas sfērai bez īpašām priekšzināšanām. Proti, uztico­ties savām sajūtām un impulsiem - māksla nav ne izredzētajiem domāts rēbuss, ne arī garlaicīgs sociālpolitis­kas konjunktūras konceptu ilustrē­jums, bet piedzīvojums, ko iespējams saprast dažādos līmeņos un aspektos. Mākslinieka formulējumā: "Es ne visu apzinos, kas notiek manos darbos; tie top intuitīvi - lai arī to pamatā ir matemātiski rēķinātas pro­porcijas, integrētas, gatavas fizikas un misticisma sistēmas utt. Bet arī šāda rēķināšana var būt saistīta ar spēli un intuīciju" (43. lpp.).

 
Atgriezties