VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Baltijas mākslas diskrētais šarms
Iliana Veinberga
Baltijas valstu laikmetīgās mākslas izstāde
Cité Internationale des Arts galerijā Parīzē no 10. līdz 26. oktobrim

 
Anu Podere. Medus pīrāgs. Fragments
 
No 1. līdz 14. oktobrim Francijas galvaspilsētā Parīzē Eiropas Kultūras sezonas ietvaros notika Baltijas valstu kultūras skate, kuras programmā bija kā kino, džeza un kora mūzika, tā arī laikmetīgās mākslas izstāde, kas tika atklāta 10. oktobrī.

Baltijas mūsdienu mākslas izstāde būtībā ir Sorbonnā studējošas igauņu mākslinieces un kuratores Aili Vah­tra­pū un viņas uzrunātās latviešu māk­slinieces un kuratores Lienas Bonda­res gadu ilga intensīva darba rezultāts. Ar Lietuvas kultūras atašeja Francijā starpniecību sagatavošanas darbā tika iesaistīta arī lietuviešu mākslas kritiķe, redaktore un kultūras projektu kuratore Birute Pankunaite, lai, iegul­dot savu pieredzi, zināšanas un redzē­jumu, izveidotu Baltijas valstu reģiona aktuālās mākslas skati. Izstāde notika vienā no Parīzes centra galerijām - Cité Internationale des Arts; izstāžu telpu plānojums ļāva iekārtot ekspozīciju, katrai valstij reprezentējot sevi kā atse­višķu vienību, ar savu neatkarīgu koncepciju un pavadošo materiālu komentāru.

Latvijas ekspozīcija skatītāju acīm pavērās beidzamā, jo bija iekārtota pēdējā - trešajā - galerijas stāvā. Tum­sinātā telpā kuratore Liena Bonda­re bija izvēlējusies iedzīvināt Rolānam Bartam piederošo frāzi "Un nakts izgaismoja nakti". Viņai tas esot šķitis poētiski precīzs un vizuāli saistošs ap­zīmējums domāšanas  un redzēšanas mijiedarbībai, kas esot pamatā gan mākslas darba radīšanai, gan arī ska­­tītāja uztverei. "Mana kuratores iecere bija skatītāja skatiena virzīšana tā, lai katrs mākslas darbs izceltos un iekļau­tos kopējā noskaņā. Neuzma­nīgs ska­­­tī­tājs to nesapratīs un vēlēsies paskaidrojošu tekstu, bet māksla ir vizuāla kategorija, un labas ekspozīcijas gadī­jumā tas nav obligāti nepieciešams. Vēlējos atbrīvot skatīšanos no teksta uzspiestās domas virzības. Izgaismot - virzīt domu," stāsta Liena. "Noslēpu­mainais, līdz galam nepateiktais ir tas, kas man tuvs un šķiet vērtīgs. Apzināti izvēlējos darbus, kurus nav iespējams vienkārši apskatīt(ies) - tie prasa domāšanu, analīzi, iedziļināša­nos un intuīciju," viņa piebilst. Un šis uzstādījums lielā mērā tika arī reali­zēts.

Izstādes dalībnieki Inta Brūniņa, Miks Mitrēvics, Kristīne Kursiša, Katrī­na Sauškina un Ilmārs Blumbergs (tehnis­ku iemeslu dēļ pēdējā mirklī neizstā­dīts palika Voldemāra Johanso­na darbs) ar saviem darbiem uzbūra fan­tastisku, meditatīvu, pēc lietuviešu kuratores vārdiem, teatrāli scenogrā­fisku vidi, kuras klusinātajā koptonī izcēlās tieši tas darbs, ko attiecīgajā brīdī skaties. Vai tie būtu Blumberga "Atmiņas zīmējumi kastītēs" ar izteikti juteklisko formu valodu, Sauškinas fotogrāfijas "Kailā patiesība", kuru it kā sliktā kvalitāte lika skatītājam pieliekties tuvāk un ieraudzīt to, cik tajās redzamie cilvēki bijuši atklāti pret sevi vai skatītāju kā garīgi, tā arī fiziski, Kursišas "Ģimenes portrets", kas, būdama statiska, telpiska instalācija, lieliski ilustrēja lineāru stāstu, vai Brūniņas sapņu un iedomu mašīna "7 se­kun­des" un ģeniālais Mitrēvica darbs "Pa­­vadonis", kura, tāpat kā visu pā­rējo dalībnieku darbu apraksts, ne­­maz jau nerunājot par analīzi, aizņem­tu vairāk, nekā šim rakstam atvēlēts. 
 

 
Ludvigs Buklis. Te - tur
 
Nepabeigtības iespaidu atstāja lie­tuviešu ekspozīcija: darbu bija ļoti maz, tie bija ļoti lakoniski, pat koncep­tuāli, kā arī iekārtojuma nianses - infor­ma­tīvie teksti, nevis karināti pie sienām, bet gan atstāti atstutēti pret tām, - lika domāt, ka te vēl vajadzēja būt kam vairāk, nopietnāk. Taču kuratores mērķis bijis apskaužami skaidrs un tiešs: parādīt jaunos. Nevis "zvaig­znes"bet gan ierindas stāvokli Lie­tuvas mākslā, kas šobrīd piedzīvojot uzplau­kumu, proti, notiek atgriešanās pie da­žādiem medijiem, tādējādi daudz­veidojot izteiksmes formas, kā arī sarosījušās jaunākās paaudzes, kuru māksla ir kardināli atšķirīga no vecajo mākslas, t. i., tā esot brīvāka, tieša, precīza, nedaudz humorīga, nedaudz ironiska; pozitīva, jo vēstures bagāža un tās radītās traumas un rūgtums tai ir svešs. "Es domāju, viss tika skaidri pateikts," - tā par ekspozīciju rezu­mēja Birute Pankunaite. Salīdzinot Parīzē redzēto ar Lietuvas jauno māk­slu, ko bija iespējams gada sākumā redzēt "Rīgas mākslas telpā", jāsecina, ka brīvi darboties glezniecībā, grafikā un fotogrāfijā lietuviešu jaunieši prot un labprāt arī to dara. Lai gan bieži vien saturs nav vēl ieguvis plašākai publikai saistošu dziļumu vai vismaz oriģinālu raksturu, tomēr absolūti brīvā spēja manipulēt ar dažādiem medijiem un vēlme meklēt vēstījumu, ne tikai eks­perimentēt ar tehnoloģiskajām iespē­jām, meditējot par subjektīvām sajū­tām, ir ļoti daudzsološs sākums.

Igaunijas ekspozīcija šādā ziņā bija visnopietnākā no visām trim. Gan Bal­­tijas valstīs, gan arī pasaulē izskanējuši vārdi - Aili Vahtrapū atlase rādīja labā­­­kos un stabilākos pēdējās des­mitgades māksliniekus no dažādām paaudzēm, kas paralēli varētu arī ieinteresēt frančus. Ene Līsa-Sempere, Pēters Alliks, Ur­mass Vīks, Jiri Ojavers un citi. Ekspozīcija sniedza plašu izjūtu gam­mu - no astoņdesmito gadu antisociā­lisma konceptuālajā stilā ieturētiem dar­biem ar politisku zemtekstu un abso­lūti laikmetīgiem, pat feministiski ievirzī­tiem eksperimentiem ar ķermeni līdz pašvērtīgi estētiskiem vai ļoti sub­jek­tīvi emocionāliem darbiem. Latvijas un Lietuvas kuratores to diskrēti rak­sturoja kā "nedaudz pārbāztu" skati, kuras daudzveidība un blīvums "apgrū­tina uztveri", taču prātā paturamo vār­du medniekiem šī pirmajā stāvā iekārtotā ekspozīcija radīja patīkamus pārdzīvojumus. Tādi bija Angelikas Šneideres grafīta zīmējumi uz lielfor­māta papīra loksnēm, kurus viņa pati raksturo kā meditāciju, attīrīšanās procesu, jo zīmēšanas laikā ar punktu, līniju un smērējumu starpniecību pauž savas emocijas; lai arī darbošanās lai­kā viņa ne par ko nedomā un cenšas neattēlot reālas lietas, tomēr loksnes savažo ar to, ka šķiet jaušamas, lai arī precīzi netveramas, kādas cilvēciskas, dzīvnieciskas vai pat veģetāras aprises. Interesanti "sakrita" Urmasa Vīka dar­bi ar blakus esošajiem Jiri Ojavera objek­tiem. Urmasa zīmējumi, grafikas, fotogrāfijas un izšuvumi, kā viņš pats stāsta, ir mēģinājums paskatīties uz bērnību, šajā jēdzienā iekodētajiem naratīviem un problemātiku ar pieaugušā acīm, par starpnieku izvēloties pasakas - proti, tādus stāstus, kas, lai arī lasīti vai klausīti bērnībā, tomēr nav domāti bērniem. Taču blakus esošā Ojavera instalācija, no kuras rupora dimdēja Horsta Vesela "Varšavjanka" jeb Tallinas maršs, Urmasaprāt, varētu būt uzspiedusi savu politisko zīmogu arī viņa darbiem: pasaku par "Trim lāčiem" varētu iztulkot kā "krievu lāci" ar visām no tā izrietošajām sekām. Viņš sprieda, ka šādi iztulkojumi varē­tu draudēt visām trim Baltijas val­stu eks­pozīcijām, jo, ja ir tik daudz mākslinie­ku vienuviet, tad noteikti rodas siner­ģija, kas ieliek darbus jaunā kontekstā, ar to jārēķinās, tāpat arī jāpieņem, ka parīziešus Baltijas mākslā varētu inte­resēt kaut kas pavisam cits, tas, kas mūsu pašu - iekšpusē esošo - acīm paliek apslēpts.
 

 
Ilmārs Blumbergs. Atmiņas zīmējumi kastītēs. Fragments
 
Izstāde pirmajā pietuvinājumā atklā­ja paradoksu - nosaukumā bija vārds "Baltijas valstis", taču ekspozīcijās ne­vienā mirklī netika meklēts kāds kop­sau­cējs vai paralēles, kuratores īpaši uzsvēra neatkarīgu darbošanos, katrai ekspozīcijai radot konceptu, atbil­stoši kuram tika atlasīti autori un darbi, tur­pretī fakts, ka izstādīti bija to māk­sli­nie­ku darbi, kuri paši par sevi ir au­tonomi un oriģināli, katrs ar savu vēstījumu, radīja situāciju, ka atšķirīgie ekspozīciju koncepti noklusa un izstā­de tomēr re­zonēja kā vienots - spēcīgu personību - kopdarbs. Tāpēc brīdī, kad Latvija, Lietuva un Igaunija, atgu­vušas neatkarību, vēršot skatu Rietumu vir­zienā, akcentē tieši šīs kul­tūras vēr­­tības savā vēsturiskajā pieredzē, likum­sakarīgi rodas jautājums, kā tad īsti pašiem konceptualizēt savu mākslas vēsturi un pieredzi un kādu to piedāvāt ārpasaulei. Viedokļi par to, kā izdevies un kā vajadzētu būt, ir dažādi, piemē­ram, latviešu māksliniece Ingūna Posta­ža, kas Parīzē dzīvo un strādā nu jau divpadsmit gadus, spriež, ka baltiešu mūsdienu māksla sevišķi daudz vairs neatšķiras no pasaules līmeņa, viss esot globalizējies un līdzsvarojies, var­būt vienīgi idejas un zemteksti esot nedaudz citādāki, jo māksla ir sabiedrības spogulis, bet Baltija pašreiz atro­das vēstures un kultūras krustcelēs. Jautāta par iespaidiem pēc ekspozīcijas apskates, viņa visai atklāti teica: "Pir­mais iespaids bija diezgan negatīvs, ekspozīcija likās nepārdomāta. Katrs darbs pats par sevi interesants un ar spēcīgu domu, bet šajā koptonī pazūd. Jā, esam lepni, ka beidzot Baltijas val­stis iziet pasaulē, jo pavisam nesen liela daļa Francijas iedzīvotāju tās uzskatīja par neatņemamu Krievijas sastāvdaļu ar kopīgu kultūru un valo­du, tāpēc šādas izstādes, bez šaubām, ir nepieciešamas, lai popularizētu triju valstu mākslu, taču vajadzētu labāk pārdo­māt kopainu. Ir nepieciešams tikai viens kopsaucējs - labi pārdomāta ekspozīcija, kāda, piemēram, bija 2001. gadā UNESCO telpās. Mani to­reiz pārņēma pozitīva skaudība, kas ir dzenulis mākslinieku radošajam dar­­bam. Šī izstāde diemžēl manī šādas emocijas neraisīja."

Šeit, protams, nonākam pie kārtējā paradoksa: vai izstāde jārīko kā valsts reprezentācijas pasākums, rādot labā­ko no tā, kas ir, vai arī jāiet ceļš, ko izvēlējās iet kuratores, - jāveido laik­metīga aktuālās mākslas skate. Proti, runājot lietuviešu kuratores Birutes Pankunaites vārdiem, lai arī izstādīša­nās konteksts ir nedaudz politisks, tomēr tā ir laba iespēja parādīt māk­slu. Parādīt nevis vecmodīgajā šī vārda izpratnē, bet gan modernā, atvērtā domāšanas veidā - bez traumām, sū­rošanās vai vilšanās. Igauņu kuratore Aili Vahtrapū ir vēl tiešāka: "Manuprāt, tas ir vecmodīgais padomju stils - visur redzēt sacensību. Tas ir četrdesmit gadus slēgtā sistēmā dzīvojušu cilvē­ku viedoklis, ka visur ir jārāda tikai labākais. Kas vispār ir labākais? Māksla nav sacensība. Ir jādod ikvienam ie­spē­ja - tā, lūk, ir normāla lietu kārtība."  Piekrītu un nepiekrītu abām pusēm. Rakstnieks, kurators un MITizdevnie­cības redaktors Rodžers Konovers veiksmīgi norādījis uz vēsturiskajiem apstākļiem (Sorosa fonda atbalstītajām struktūrvienībām postsociālā bloka valstīs), kas, no vienas puses, labvēlī­gi ietekmējuši laikmetīgās māk­slas attīstību, bet, no otras, veicinā­juši Rietumu mākslas centru kuratoru slinkumu iedziļināties vietējā kontek­stā, tā vietā izmantojot šo struktūrvie­nību piedāvātās mākslinieku "listes" un propagandējot šī reģiona mākslu "ejošākā" satvarā - kā šausmu un ciešanu piesātinātu. Tāpēc ir apsvei­cama iniciatīva izvairīties no kārtējās kritiskās teorijas uzspiestajiem politizē­tajiem vai ideoloģizētajiem rāmjiem, piedāvājot vienkārši mākslu. Taču izstāde kopumā dažādu tehnisku ie­meslu dēļ mani nepārliecināja; arī katras valsts atsevišķā ekspozīcija neiekrita sirdī, jo to koncepti bija vis­notaļ konceptuāli un atlasītajiem darbiem nedz ko atņēma, nedz - kas ir pat skumjāk - pielika klāt. Tomēr vienu es gan varu un vēlos apgalvot droši: ikviens izvēlētais mākslinieks bija uzmanības vērts, ikviens darbs bija saturīgs domu, jūtu vai emociju rezultāts, tāpēc izstāde, ignorējot mīnusus, mani absolūti fascinēja - tā bija unikālu personību krājums; aizrau­joši darbi un vārdi, kurus noteikti vērts paturēt prātā, kuru dēļ ir vēlēšanās meklēt un interesēties par Baltijas māk­slu tālāk un dziļāk. Ceru, ka arī frančiem.

 
Atgriezties