VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Saruna ar Ievu Jurjāni, piedaloties klāt neesošajai Šteimanes kundzei
Vilnis Vējš
Ievas Jurjānes personālizstāde "Es viņus redzu"
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā no 2. līdz 26. oktobrim

 
Ieva Jurjāne. Guna Zariņa. 2007. Papīrs, akvarelis. (Darbs un modelis)
 
 

Ievas Jurjānes izstāde "Es viņus redzu" bija gan gaidīta - jo Ieva kā stājmākslas autore nav eksponējusies kopš 2001. gada -, gan negaidīta, jo atšķirībā no kādreizējiem meklējumiem enkaustikas tehnikā šoreiz bija re­dzami reālistiski zīmējumi. Vai arī otrādi - izstāde negaidīta, jo Ieva pēdējos gados vairāk pazīstama kā teātra un kino māksliniece, bet savā ziņā gaidīta: ne tik sen latviešu mākslā vērojama pastiprināta interese par tradicionālām mākslas tehnikām un tēlveides paņē­mieniem, kam pamatā vecais labais realitātes attēlojuma princips. Tam pievēršas ne tikai marginālu pozīciju izvēlējušies vai tajā nostumti māksli­nieki, kā tas bija vēl 90. gados, bet arī mākslas procesa centrālās figūras - piemēram, Kristaps Ģelzis vai Miķelis Fišers. Arī jauni gleznotāji (izstāde "Nesteidzies!") neraujas dekoratīvas plaknes glezniecības virzienā, kā tas bija Jurjānes starta laikos, un visi kopā, šķiet, likumsakarīgi meklē atbalstu sko­las, akadēmijas gadu pieredzē: Ģelzis - grafiķiem obligāti apgūstamajā akvareļ­tehnikā, Fišers - vasaras dabas studijās, Jurjāne - klasiskā figūras uzstādījumā. Liekas, katram, kas pazīstams ar Latvi­jas mākslas izglītībā ilgstoši kopto zīmē­šanas manieri, Ievas izstādē tā atpazīstama kā uz delnas - stabili sta­tiskas figūras visā augumā tvertas no "acu augstuma" skatpunkta, rūpīgi izstrādātas, bet viegli tipizētas, sejas trīsceturtdaļpagriezienā, reducētas gaismēnas, mazliet palielinātas acis un rokas, nedaudz saīsinātas kājas. Ar ko šie darbi atšķiras no mācību vingrinājumiem?

Ievu mans jautājums pārsteidz: "Es gan neatceros, ka akadēmijā būtu īpaši centusies zīmēt reālistiski. Tas vairāk "Rozīšu" (Jaņa Rozentāla māk­slas vidusskolas - V. V.) laikā. Akadēmi­jā jau bija aktuāli vairāk savs rokraksts, it kā meklējumi." Vai brīdi vēlāk: "Sko­lā modelis nekad nebija paša izvēlēts, kādu pasniedzējs nolika, tāds bija. Šajos zīmējumos ir personības, kuras es pati esmu lūgusi pozēt un kuras man ir ļoti svarīgas."

Ieva labprāt stāsta par izstādes kon­cepciju, kas man jau pazīstama no tās rakstveida izklāsta ano­tācijā: māksli­niece portretējusi tikai cilvēkus, kas viņai nozīmīgi, turklāt nevis vizuā­lo, bet personisko īpašību un savstarpējo attiecību dēļ. "Tā ir cita veida domā­šana - studējot ārējo, nonākt pie iekšējā." Ieva īpaši uzsver procesuālu ilgstamību, kas nepieciešama šādiem darbiem: "Tas ir laiks, kurā esmu nolik­ta dzīvot, un cilvēki, ar ko šo laiku dalu. (..) Tagad man pilnīgi viss laiks liekas ļoti vērtīgs, un tā ir šausmīgi intere­santi dzīvot. Strādājot teātrī, kino - visos projektos ir ļoti strikti ter­miņi, kuros jāpaspēj sasniegt rezul­tātu. Tur­pretī zīmēšana ir process, ko es pilnīgi kontrolēju. Man gribas darīt to, nevis lai paspētu, bet, tieši otrādi, ievilktu pēc iespējas ilgāk. Jo šie darbi nav pasūtījuma portreti, tie nav saistīti ar iztikšanu, tieši tādēļ ir man vērtīgi."

Ievai ir raksturīgi argumentēti pama­tot savu darbību, radot pārlie­cību, ka zīmēšanas procesu pavadījis arī inten­sīvs domu darbs. "Strādājot vienai ar modeli, ir lielāka koncentrēšanās. Es neticu, ka iespējams radoši strādāt barā, kā tas bija studiju laikos. Tieši distance no skolas man ļāva atkal zīmēt modeli mērogā 1:1, paļauties tikai uz aci, mācīties it kā no jauna." Vai: "Tikai tagad var teikt, ka es patie­šām studēju cilvēku, notiek analītisks pašmācīša­nās process." Tomēr atklājas kāda ko­lektī­va darba pieredze, kas papildina Jurjānes patstāvību: "Teātrī un kino, veidojot kostīmus, es vienmēr izeju no individualitātes, skatoties, kāda ir konkrētā aktiera stāja, siluets. Arī kostīmu skices vienmēr zīmēju ar portretisku līdzību."  Liekas, teātra ietekme uz Ievas glezniecību ar to neaprobežojas, taču viņa komentāros par savas mākslas kontekstu ir attu­rīga: "Man ir tik daudz, ko darīt, ka nav laika pētīt, kas notiek apkārt, kaut kā pozicionēties dažādos kontekstos."
 

 
Ieva Jurjāne. Jānis Putniņš. 2007. Papīrs, akvarelis. (Darbs un modelis)
 
Tādēļ man sarunā neklātienē jāie­saista ļoti acīgā mākslas kritiķe Inga Šteimane. Viņa, "vērojot Latvijas māk­slas ainu, kuru, mērot ar avangarda kritēriju, atliek vien saukt par tradicio­nālu, ja izmantojam paša avangarda piedāvāto vārdnīcu", Jurjānes zīmēju­mos ievērojusi, lūk, ko: "Spēle ar tēzi un antitēzi veidojas psiholoģiskajā līmenī. (..) Viņai, šķiet, ir talants visnevainīgākās lietas pārvērst paradok­sālos jokos. Stilizēt realitāti, izsecinot no tās komisko. Konkrēti - kādu jutek­­lisku žestu, labi iestudētu pozu vai ilg­pilnu skatu" (Šteimane, I. Mūsdienu mākslas pretrunas. Kultūras Forums, 2008, 10. okt.). Tā tas varētu būt attiecībā uz izstādes piedevām - nelielo zīmējumu sēriju, kurā Ieva iemūžinā­jusi savus radus un draugus sižetiski mietpilsoniskās sadzīves ainiņās. To­mēr, man liekas, lielizmēra portretu interpretācijai nepietiek ar gadsimtu senu psiholoģisma koncepciju, kas balstās pieņēmumā par cilvēka ārējā izskata atbilstību viņa raksturam (lite­ratūrā - "šauras, viltīgas acis", "augsta, gudra piere", "apņēmīgs zods", teātrī - noteiktas mīmikas un žestu atdarinā­šana, kas it kā atspoguļotu domas un emocijas).

Ievas pašinterpretācija liek domāt, ka viņas metode ir cita, daudz tuvāka avangarda teātrim, kurā liela vieta ie­rā­dīta empātijai, spējai iejusties "otra ādā", kas saistīta ar procesuālu, misterio­­zu praksi. "Es diezgan stipri ticu, ka no mākslas darba var nolasīt infor­māciju, kas tajā ielikta. No "dzīva­jām māk­slām" - galvenokārt teātra - es zinu, kā no­tiek enerģijas apmaiņa: jāsatiekas tās raidītājam un saņēmē­jam. Un no skatītāju reakcijas es jūtu, ka tā dar­bojas - cilvēki reaģē, ne jau visi, protams."

Materiālistiski skaidrojot, Ievas teik­tais nozīmētu, ka mākslinieks, zīmējot modeli, apvieno savu un viņa izsta­ro­to enerģiju vai rada jaunu un tā fiziski kondensējas mākslas darbā - informā­cijas nesējā, līdz izstādīšanas laikā izlā­dējas skatītājā. Ja materiālistiski noskaņotam prātam šādu skaidrojumu grūti pieņemt, atliek par "enerģiju" sacīto interpretēt kā metaforu, valodis­ku konstrukciju, kā mājienu uz mākslas maģisko, neizskaidrojamo dabu. 

Šķiet, ne tikai Ievas Jurjānes, bet arī citu mākslinieku daiļradē plaukstošais laikmetīgais reālisms daudz ko pār­ņē­mis no vēsturiskajam reālismam se­ko­jošo "ne-reāl-ismu" atklājumiem, tostarp arī Ingas Šteimanes proponēto: "Māksla rodas mākslai, nevis realitātei, pat ja sākotnējais impulss nācis no realitātes, māksla to pārveido auto­­nomā tēlā, kas realitātē nav atrodams" (Šteimane, I. Spogulis, ko aizkrāso māk­sla. Kultūras Forums, 2008, 7. nov.). Šī ir aksioma, tomēr tā izrādās bezpa­līdzīga, kad jāsaskaras ar mākslinieka uzstājīgu tieksmi nokļūt pēc iespējas tuvāk realitātei, panākt attēlojuma maksimālu līdzību ar objektu, tieši izvairīties no iztēles ietekmes tēlveidē, uzticot to trenētas acs un rokas auto­mātismam. Vienkāršojot: formulā "realitāte-tēls-atveidojums" ir gluži vienalga, kādas formas degunu nēsā portretējamā persona, bet sakarībā "realitāte-atveidojums-tēls" tam ir izšķiroša nozīme.

Laikam nav nejaušība, ka Ievas Jur­jānes dzīvesbiedrs un partneris skatu­ves mākslā režisors Viesturs Kairišs pirms gadiem desmit reflektēja par "vairāku realitāšu" līdzāspastāvēšanu mākslas darbā, bet pēdējo darbu sakarā vairāk fokusējas uz naratīva un psiholoģijas apceri. Arī Ieva sarunā norāda, ka "nav jāraustās no literatū­ras, stāsta, sižeta!". Mode mākslu interpretējošā leksikā, kā vienmēr, mazliet nosebojot, tiecas panākt pār­maiņas dzīvajā mākslas procesā, ko nosaka tā cikliskā paškustība.

 
Atgriezties