VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Kartupeļu skulptūra un nozīmes klusuciešana
Anda Kļaviņa
Ars Fennica laureātu izstāde kā ceļojums pa laikmetīgās mākslas plašo spektru
Igaunijas mākslas muzejā KUMU janvārī un februārī

 
Marija Dunkere. Blessing. 2006
 
Janvārī un februārī Igaunijas mākslas muzejā KUMU būs skatāma Somi­jas laikmetīgās mākslas balvai Ars Fennica izvirzīto mākslinieku darbu izstāde. Pirms tam tā bija apskatāma Amosa Andersona (Amos Anderson) mākslas muzejā Helsinkos. Pēc ilgāka laika šai balvai izvirzīta arī māksliniece no Latvi­jas - Katrīna Neiburga (1994. gadā tas bija Oļegs Tillbergs). Nominēti arī somu mākslinieki Marija Dunkere (Maria Duncker), Tea Mekipē (Tea Mäkipää), Sepo Renvals (Seppo Renvall) un Lat­­vi­jā labi zināmais igaunis Marks Raidpere. Ars Fennica ir lielākā laikmetīgajai māk­­slai veltītā balva Ziemeļvalstīs. Tās iegu­vējs tiks paziņots izstādes atklā­šanā KUMU. Laureātam tiks personāl­­izstā­des vairākos Somijas muzejos, 34 tūkstoši eiro un apjomīgs katalogs.

Brauciens uz Helsinkiem, lai uzrakstī­tu par Ars Fennica, kaut kādā mērā bija atgriešanās pagātnē. Ne tikai tāpēc, ka šai balvai nominē māksliniekus par viņu iepriekšējo gadu sasniegumiem mākslā, kuri nereti ir jau redzēti, bet galvenokārt dēļ pašas balvas uzstādīju­ma, kas precīzi atbilst 20. gs. 90. gadu mākslas sistēmas apstākļiem un mazāk saskan ar 21. gadsimta mākslas realitāti.

Ars Fennica balvu 1990. gadā iedi­bi­nāja somu mecenāti Henna un Perti Nīmisto kā "atbildi britu Tērnera balvai". Laikmetīgās mākslas tirgus straujajā aug­šupejas periodā tās mērķis bija celt somu laikmetīgās mākslas pašapziņu un konkurētspēju globālajā apritē. Pēc 18 gadiem somu laikmetīgajai mākslai, jo īpaši fotogrāfijai, nudien ir izdevies iezīmēt savu vārdu laikmetīgās mākslas kartē, tomēr mākslinieku integrācija globālajā apritē bijusi tik veiksmīga, ka balvas piesaiste konkrētai ģeogrāfiskai teritorijai vai nacionālajai izcelsmei kļūst problemātiska. 21. gadsimts, šķiet, pie­prasa par kritēriju izvirzīt vērtības. Tas, ka māksliniekam nebūt nav jābūt so­mam, lai viņš pārstāvētu "somiskās" vērtī­bas, uzrādās tajā, ka viena no no­minantēm ir Katrīna Nei­burga. Femini­zēto un tamdēļ margina­lizēto dzīves sfēru atzīšana ir bijusi ilg­gadējs somu un Ziemeļvalstu mākslas fokuss.

Tomēr vairāk par mākslas balvas pie­­saisti vienam reģionam retrogrāda sajū­­tu rada Ars Fennica slavinā­jums mākslinieka un kuratora individualitā­tei. Balva piever acis uz to, ka pēdējā desmitgadē mākslas meklējumi pēc jau­niem ne-mākslas elementiem (kuru iekļaušana nozīmē modernajai māk­slai raksturīgo pašapliecinājumu caur paš­no­liegumu) ir to aizveduši iz­teikti starp­dis­ciplinārā laukā, kur priekš­no­­tei­kums ir kolektīva sadarbība un autorī­bas jēdziena pārvērtēšana. 80.-90. gadu zvaigžņu laiks ir parādījis, ka perso­nī­ba ne vienmēr ir visa atrisinā­jums, sva­rī­gas ir idejas, bet tās dzimst savstarpējā sadarbībā. Ars Fennica formāts būtiski ierobežo to mākslinieku loku, kuri var tikt nominēti šai balvai.

Individuālisma princips attiecas arī uz balvas ieguvēja noteikšanu - izvēli izdara viens pieaicinātais ārvalstu eks­perts, visvarenais kurators, kurš šogad ir ķīniešu izcelsmes kurators no ASV Hou Haņžu. 21. gadsimtā, kad pati dis­kusija par mākslu nereti kļūst par māk­slu, šāds autoritatīvs žests liekas ne­daudz nove­cojis. Lai gan jebkurai balvai un publiskai atzinībai ir sastindzinošs efekts - ne velti daudzi literāti pasakās Dievam, ka nav ieguvuši Bukera vai No­­bela prēmiju "pirms laika", - tomēr rodas klusa vēlme, lai šāda balva vairāk ņemtu vērā aktuālos mākslas radīšanas apstākļus un mazāk uzspiestu reprezen­tācijai izdevīgo rāmi.

Dāvinātam zirgam zobos neskatās, taču var jautāt, cik patiesībā pašiem so­­mu māksliniekiem lietderīga ir Ars Fennica balvas ieguvējam sniegtā ie­spē­­­ja sarīkot personālizstādi vairākos So­mi­jas muzejos. 1994. gadā Oļegam Tillbergam kā balvas ieguvējam no maz­attīstītās Latvijas tā nudien bija iespēja izsisties, bet mūsdienās, kad lokālie avioreisi ir biežāki nekā autobuss, šī žesta jēga mainās. Vērtīga šķiet pērn noorganizētā Ars Fennica kandidātu izstāde Ņujorkā, Skandināvijas mājā, un Vašingtonā, Somijas vēstniecībā. Abas izstādes saņēma lielāko laikrakstu uz­manību.

Naivums ir pirmā uztveres kategorija, par ko liek domāt Ars Fennica izstā­de. Naivums ir mūsdienu mākslā jopro­jām bieži sastopama pozīcija, jo kāda gan gudrība un nopietnība iespējama per­manentā nozīmes krīzē, kur pasaule sadalījusies neskaitāmos tīklojumos ar vienīgo kopsaucēju - nevienprātība? Kur dienu no dienas tiekam iemesti situā­cijās ar neskaidru nozīmi un iztrūk­stošu kontekstu? Mākslinieki izmanto bērna biklumu un naivo atvērtību kā adekvātāko laikmetīgās dzīves repre­zen­­tācijai. Tas nereti rezultējas ar nepre­­­ten­ciozu un nemākslotu stilu un uzmanību pret banālo un ikdienišķo. Viņu mākslas darbi kļūst par anarhistu mugursomām, kas pildītas ar vienlīdz daudz humora un nopietnības.

Marijas Dunkeres (dz. 1963) māksli­niecisko praksi varētu raksturot kā so­mu tradīciju un lokālās uzvedības otr­reizēju pārstrādi. Viņa to dara, izspē­lē­jot ko­mis­kas un ironiskas mizanscēnas, kurās nacionālās vērtības - Jāņi, mākslas ka­nons, daba u. c. - tiek savienotas ar ak­tuā­lo patērētājsabiedrības realitāti. Viņas hrestomātiskajā 2001. gada darbā "Jāņi" cilvēku stāvi, kuri ietērpti po­pu­lārākā lielveikalu tīkla Antilla plasti­kā­ta maisiņos, stāv un noraugās plastikāta "ugunskurā", kas atbalstīts pret vieglās automašīnas priekšējā pār­­seguma vāku. Dunkere arī veidojusi somu tautastērpu no iepirkumu maisi­ņiem. Smejot par autentisku Jāņu sajū­tas iespējamību, viņa radīja īpašu camera obscura, kuru uzliekot uz acīm Jāņu svinēšanas vietā lietotājam tika dota "vēl autentiskāka" vasaras saul­griežu svinību izjūta: camera obscura pārraidīja pirms gadsimta un senāk uz­ņemtus attēlus, kad zāle bija zaļāka un saule - spožāka. Šādi Jāņu camera obscura pakalpojumi tika mēr­ķēti uz tūristiem, kas nereti ap saulgrie­žu laiku ierodas Somijā, lai tvertu kaut ko no pagāniskās kultūras elpas un būtu tuvāk dabai.

Instalācijās un videodarbos Dunkere izmanto ma­teriālu klāstu, kas savā apzi­nātajā neci­lumā atsauc atmiņā kaut ko no Arte Povera stratēģijas: koka kluči, ak­mens, dārzeņi, augļi, stikla tara, lieto­tas rotaļ­lietas, plastmasa, citi atrasti objekti. Tomēr viņas tēmas, izmēri un materiāli, piemēram, kartupelī "iztēsta" skulptūra, ir apzināta stiprajam dzimu­­ma rezer­vētā mākslas žanra - tēlniecī­bas - un līdz ar to mākslas vēstures, kurā dominē vīriešu dzimte,  "piesmie­šana". Tas attiecas uz darbu "Atgrieša­nās" (2005), kur no akmentiņiem izvei­dotais tēls stāv bangojošas jūras malā, tieši kā to savā "Spriestspējas kritikā", rak­stot par sublīmo, iztēlojās Kants. Tikai atšķirībā no Kanta varoņa, kam jūras bangas ap­lie­cina  vīrišķā - loģiskā, ra­cio­nālā - prāta visvarenību, šī varoņa ķirša acis ir sākušas tecēt un viņš izska­tās pagalam vientuļš un nobijies.

Skatoties videoinstalāciju "Sanāksme" (2006), kur sažuvuši āboli un kar­­tupeļi pēc skolas rudens tirdziņa labā­­ka­jām tradīcijām pārtapuši par "Zvaigžņu karu" cienīgiem varoņiem un izspēlē kaut kādu situāciju, vai video "Porno" (2003), kur "mājas kaktusi skatās savva­ļas ananasu porno", var piekrist kādam somu kritiķim, ka Marija Dunkere ie­mie­­so radikālu mūsdienu mākslinieka brī­vību materiālu, metožu un situāciju izvēlē. Tomēr dažreiz tas viss kļūst tik sirreāli, ka riskē pārraut to trauslo pa­­ve­­dienu ar mākslas kontekstu, kurš no­šķir mākslu kā jaunu vizuālo un sociālo iespēju iezīmētāju no vienkārši šīzes. Te gan, protams, jāatceras, ka skandi­nāvu laikmetīgajā mākslā ir ļoti daudz atsauču uz šī reģiona dzīvajām naivās un tautas mākslas tradīcijām, kas, akcentējot amatniecības aspektu un dodot vaļu emocijām, no vienas pu­ses, šo produkciju attālina no augstās māk­slas kanona, bet, no otras, neno­liedza­mi piešķir tai unikālus vaibstus. Dažreiz tik unikālus, ka, šķiet, uztvert to var tikai paši somi, un Ars Fennica, iespē­jams, ir vienīgā balva, kas šādu piene­sumu novērtē. Bet tas ir arī jautājums par atšķirīgā vietu šajā pasaulē.

Mākslinieces Teas Mekipē (dz. 1973) darbu ilggadējais fokuss bijis cilvēka un dzīvnie­ku, dabas, cilvēka un cilvēka savstar­pējā vienotība un atkarība. Viņa pēta gan sociālas struktūras, gan glo­bālus vides procesus. Vienā no agrīna­jiem darbiem "Parazīti" (1997-1998) viņa no atrastiem materiāliem uzcēla būdiņu, kas līdzinājās nelegālo imigran­tu mājvietām daudzās lielpilsētās, un pieslē­dzās blakus esošās ēkas elektrības un telefonsakaru tīklam, tādējādi atvei­do­jot savstarpējās atkarības un ekono­mis­kās nevienlīdzības situāciju pasaulē. Ars Fennica izstādē viņa pārstāvēta ar jaunākajiem darbiem, kuros uzmanības centrā ir globālā sasilšana un cilvēces nākotne uz Zemes. Mākslinieces uzstā­dījums: cilvēks ir pats sev lielākais ienaid­­­­nieks, un neatkarīgi no sava sociāl­eko­nomiskā stāvokļa visi esam vienā un tajā pašā grimstošajā laivā jeb namiņā. Tas redzams instalācijā/fotosērijā Atlantis (2007), kur tipiska somu vasa­ras mājiņa pa pusei nogrimusi ezerā, bet, spriežot pēc rosīgajām balsīm iekšpusē, tās ie­mītnieki to vēl nav pa­­­manīju­ši. Māksli­niece ļaudis iespros­to­jusi gan degošā automašīnā, gan kuģī "Ēdene 2", kā arī pasteigusies uzstādīt pieminekli ar degvielu darbināmajai automašīnai.

Teas Mekipē lielākais pēdējā laika projekts saucas "10 baušļi 21. gadsim­tam". Tie ir ieteikumi videi draudzīgam dzīvesveidam: neizmantot avio transportu, nepirkt nevajadzīgas lietas, neradīt vairāk nekā divus bērnus u.tml. Māk­sli­niece šos baušļus izvietojusi gaismas kastēs un nodrukājusi uz pastkartēm. Bruņojusies ar videokameru un past­kartēm viņa dodas no Helsinkiem cauri Eiropai un Tuvajiem Austrumiem uz Saūda Arābiju, sludinot šo katehismu. Jo vairāk apvērstais ticības ceļš pietuvo­jas savam ģeogrāfiskajam galamērķim, jo absurdāki šķiet šie baušļi: cilvēki na­badzības un nekārtības apzīmogotajās Turcijas, Irākas u. c. valstu pilsētās māk­slinieces kartītēs raugās ar tādu pašu neizpratni kā savulaik rīdzinieki uz Kas­para Vanaga mēģinājumiem sa­bo­tēt globālās ēdināšanas ķēdes Lat­vi­jā; za­­­ļais dzīvesveids izrādās sociālekono­­misko apstākļu determinēts. Pašas mākslinie­ces izbrīns par cilvēku neatsaucību un baušļu nepopularitāti daž­brīd repro­du­cē to pašu ziemeļu-dien­vidu neizpratni, kas šķir pasauli un traucē vienoties ko­pīgā cīņā par cilvē­ces nākotni. Sociāli aktīvā un aktuālā Teas Mekipē pēdējā laika māksla tomēr šķiet pārāk plakā­tiska.
 

 
Tea Mekipē. Motocalypse. 2007
 
Katrīnas Neiburgas (dz. 1978) video­darbi savā poētiskajā izsmalcinātībā un dzidrumā uz izstādes un 21. gadsimta mākslas fona šķiet pat klasiski, un lai­kam jau tieši arhetipiskais dzejiskums ir tas, kas Ars Fennicaapmeklētājiem visgarāko laika sprīdi liek pavadīt tieši pie šīs mākslinieces darbiem. Darbs Kroha (2005) nudien tapis kā videoklips Semjona Haņina dzejolim, un Solitude (2005) arī ir dzeja - trausls ieskats sie­vie­tes dzīves telpā, kura, manuprāt, pre­tēji Ilmāra Šlāpina novērojumam aplie­cina nevis "sāpīgu vientulību" mums visapkārt, bet gan mūsu iemājo­šanu lietu pasaulē, kas familiarizācijas ceļā solitude no vientulības vērš vie­natnībā. Sieviete jau nekad nav viena: uz palo­dzes vīd Katrīnas dēliņa foto­grā­fija, uz galda - kopdarbs ar kompanjo­nu Pēteri Ķimeli, ar automašīnu viņa dodas pie kāda utt. Tā ir sievietei no dabas dota privilēģija. Lietu pasaule, pazīstamās vietas, dzimtā pilsēta šajā gadījumā ir mīlestības turpinājums, izplešanās; tā ir heidegeriska iesakņo­tība, nevis kartēziska noslēgšanās prāta vientulības tornī.

Arī agrīnos Katrīnas projektus - "Tējas sēne" (2001), "Kas meitenēm so­miņā?" (2002) "Satiksme" (2003) - var uzlūkot kā savveida mīlestības tel­­pas paplašināšanu, komunikācijas ceļā atsedzot un leģitimējot citu sociālo tel­pu, kam pamatā ir saistība ar sievie­tes lomu, tēlu un paštēlu postpadomju Lat­vijā. Un tā patiesi ir ironiska sakri­tība, ka tieši Katrīnai Neiburgai, kas savos darbos devusi balsi sievietei, reā­lajā dzī­vē nācās saskarties ar to, ka viņas balss netika ņemta vērā,- bēdīgi slave­nais "ope­ras puisīša" gadījums. Katrīna tum­sonīgu aizspriedumu ap­mākto varas institūciju iejaukšanos viņas radošajā un privātajā telpā attē­lojusi kā spēļu zaldātiņu uzbrukumu naktī. Videodarbā kāds tikpat neiz­skaid­rojams spēks, kas lika zaldātiņiem atdzīvoties, liek tiem arī rimties, pirms vēl bērns ir pamodies. Jautājums ir: vai trīsgalvainais ģimenes pūķis - stiprās dzimtas sievietes, kuras Katrīna godina darbā, - ir tas, kurš ap­turēs spēļu zaldā­tiņus? Vai tās privātās pasaules, kurās viņa ļauj ielūkoties in­stalācijā "Struktoru iela 23a" (2006), mūs pasargās no šādu nekontrolējamu spēku uzbru­kuma? Katrīnas pašas pieredze liecina, ka spēļu zaldā­tiņi nav tikai sapnis. Atbil­žu meklējumos viņa talantīgi manevrē starp sociālo un eksis­tenciālo lauku, un tas viņas mākslu dara ne mazāk lielu kā Oļega Tillberga instalācijas - starp grandioziem vēstu­res procesiem un subjektīvām sajūtām, kas Ars Fennica balvu izpelnījās pirms 14 gadiem.

Ars Fennica izstāde ir interesanta iespēja ieraudzīt igauņu mākslinieka Marka Raidperes (dz. 1975) radošo attīstību, kā rezultātā viņa kontroversiā­lie video un fotogrāfijas par trauma­tis­ko identitātes tapšanas procesu iegūst jaunu nozīmi. Viņa video Voice­over (2005) un Shifting Focus (2005), kuros Marks risina attiecības ar vecā­kiem un kurus 2006. gadā varēja skatīt viņa per­sonālizstādē Rīgā "5 darbi", kontek­stā ar jaunākajiem darbiem at­klājas kā pētījums nevis par vecāku un bērnu at­tiecībām, bet drīzāk par komu­nikāciju un nozīmi. Shifting Focus ir mātes ne­spēja uztvert un dēla nespēja nodot adekvātu vēstījumu, kamēr Voiceover ir tēva nekontrolēts jūtu plū­dums, kas pie skatītāja nonāk ar dēla tulkojuma - interpretācijas palīdzību.

Tālāk komunikācijas ierobežotību un nobīdes nozīmē mākslinieks skata jau citā sociālajā līmenī: izmantojot in­tervijas formu, viņš sarunājas ar piecām Latvijas Nacionālā mākslas muzeja uz­raudzēm ("Pieci sargi", 2006)  un kādu Rīgas naktskluba dejotāju ("Andrey/Andris", 2006). Intervijas ir vienkāršas - par šo cilvēku dzīves gājumu, profesijas izvēli. Vidutājs ir nedaudz strupa krievu valoda, kas jau sākotnēji paredz inten­ces un aktuālās ekspresijas nesakritību. Vai krievu valoda (ar to asociētā padom­­­ju okupācija) primāri ir šķīrusi vai tuvi­nājusi igauņus un latviešus? Valodas jautājums ir arī video Vekovka (2007), kur "tambura sarunu" par kriev­valodīgo situāciju Igaunijā, par igau­ņu dzejnieku vēlmi rakstīt tikpat izsmalci­nāti kā krie­vu dzejnieki u. tml. vizuāli papildina paralēli kādā Maskavas-Iževskas dzelz­ceļa stacijā notiekošās ikdienas ainas.

Nozīmes mēmums kulminē darbā Majestoso Mystico (2007), ko veido kadri no bronzas pieminekļa nemieriem Tallinā un Stokholmas ielas muzikantu spēlētā kompozīcija no filmas "Jēru klu­sēšana". Nemieri norit bez skaņas, kļūs­tot par abstraktu izrādi. Kāda ir šī grau­tiņa nozīme? Igaunijai tie bija valsts stabilitāti satricinoši notikumi, kamēr turpat pāri jūrai tūristi Stokhol­mā staigā, kā ierasts. Tas ir stāsts par nozīmes spēku un trauslumu. Un, kā norāda vērīgais mākslas kritiķis Anu Allass, patiesība ir kaut kur starp oficiā­lo, iecerēto un nejaušo.1 Marka Raidpe­res darbi šķiet sevišķi nozīmīgi postpa­domju Baltijas kontekstā, kur mākslas līdzekļiem vēl ļoti maz ir pētīts lingvis­tiskais lauks, kas ir primārā pieeja mums pašiem un blakusesošajam.

Sepo Renvals (dz. 1963) ir starptau­tiski pazīstams somu eksperimentālā video un kino pārstāvis, kurš 90. gadu sākumā iesāka patlaban plaši izplatīto mākslinieku praksi izmantot savā dar­bā filmētus materiālus no privātiem arhīviem. Tas sasaucās ar joprojām ak­tuālo vēstures pārrakstīšanu un kon­struēšanu no personiskas perspektīvas iepretī plašsaziņas mediju un valsts veidotajiem naratīviem. Renvals savos darbos kombinē mājas video, nejauši uzietas dokumentācijas un abstraktus attēlus, viņš apiet konvencionālās na­ratīva struktūras, ļaujot attēliem pašiem veidot savu ritmu un loģiku.

Kā norāda kritiķe Kari Iliannala, Ren­vala darbi ir kā labs mūsdienu romāns, kurš ieved skatītāju nejaušu atmiņu virpulī, ko izraisa ikdienas vizuālie un audiālie impulsi. "Mēs neredzam reali­tāti, bet paša privāto pasauli, dažādas zemapziņas kārtas - vilšanās, cerības, sapņus."2

2007. gada sākumā Somijas ekspe­rimentālo un videomākslas filmu pro­grammā Rīgā bija iespēja redzēt Ren­vala veidoto video mākslinieces Miras Kaliksas (Mira Calix) skaņdarbam Woody. Video mazs blonds puisītis viens pats klīst pa kāpām un mežu: krīt, ceļas, dodas, krīt, raud... Mazais puika ir pats mākslinieks, un viņu 60. gadu beigās ar 16 milimetru kameru filmējis viņa tēvs. Bērnības traumas, 60. gadu noskaņas un privāta amatierkreativi­tāte savijas vienā izteiksmīgā video­darbā. Tas ir 90. gadu sauklis: privātais ir poli­tiskais.

Joprojām iespaidīga ir mākslinieka 1990. gadā veidotā foto/video kolāža "Mūsu brīvības cena", kurā skatītāja acu priekšā aizzib daudzu 1939. un 1940. ga­da ziemā karā bojāgājušo fo­to­grāfijas, bieži trauslu, pusaugu zēnu vaibsti, kurus izdzēsusi vēsture - karš. Renvals piedalījās tajā, ko varētu saukt par augsti ideoloģizēto mediju - foto­grāfijas un filmas - deideoloģizācijā, bet pa šiem 20 gadiem privātais un per­soniskais jau atkal kļuvuši par sav­­vei­da diktatūru. Kā to pārvarēt, kā nezaudēt saikni ar dzīvo realitāti - tas ir viens no aiz­raujošākajiem mūsdienu mākslas jautā­jumiem. Visi Ars Fennica nominanti intere­santiem līdzekļiem risina reģionāli un vispārcilvēciski nozīmīgas tēmas, tādēļ pieļauju, ka balvas ieguvēja noteicējam  kuratoram Hou Haņžu izvēle nebūs viegla.

1 Allas, Anu. After the isolator: voices and talks. In: Ars Fennica 2008. Tallinn: Printon Trukikodas, 2008, p. 101.
2 Yli-Annala, Kari. A turn to opposite direction - on the moving images of Seppo Renvall. In: Ars Fennica 2008, p. 130.


 
Atgriezties