VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Tēlniecības kvadriennāle “Rīga 2008 – Vairākuma diktatūra”
Aigars Bikše
Rīgā no 29. augusta līdz 10. oktobrim

 
Kirils Panteļejevs. Jaunās dzīvības formas
 

Atceros, ka ideja par 2008. gada Rī­gas tēlniecības kvadriennāli kā tikai publiskajā telpā eksponētu izstādi pir­­­mo reizi parādījās diskusijā, kas bija saistīta ar nupat kā notikušo 2004. ga­da kvadriennāli "Eiropas telpa", un šo diskusiju rīkoja žurnāls "Studija". Tika pārrunāti dažādi šīs izstādes aspekti, un vairākums no sarunas dalībniekiem piekrita secinājumam, ka darbi, kas eksponēti publiskajā telpā (piemēram, Dena Hārvija un Heteres Ekroidas (An­gli­ja) vai Mindauga Navaka (Lietuva) darbi), pilsētvi­des kontekstā iegūst spē­cīgu emociju un sajūtu "daļiņu pa­­ātri­nājuma" efektu - līdzīgus darbus izveidojot "baltajā kubā", šādu iespai­du, iespējams, varē­tu sasniegt, tikai stimulējot skatītāju ar speciāliem elpo­šanas vingrinājumiem.

Gatavojoties šai kvadriennālei, tika izskatīti vairāki projekta ideoloģiskās uzraudzības modeļi. 2006. gadā mēs (Kristaps Gulbis, Ilze Egle, Aigars Bikše) pieņēmām lēmumu par kvadriennāles galveno kuratoru izraudzīties un uzai­cināt Kestuti Kuizinu (Viļņas Laikme­tīgās mākslas centra vadītājs). Viņš izstrādāja izstādes konceptu "Diena pēc rītdienas" - tā būtu kuratora aici­nātu mākslinieku izstāde. Projekts tika iesniegts un apstiprināts Kultūras ministrijā, kā arī pieteikts finansēju­mam Eiropas Savienības programmā "Kultūra 2000". Diemžēl šajā program­mā pro­jekts vajadzīgo at­bal­stu negu­va. Baidoties par kva­drien­­­nā­les bu­dže­tu, šajā situācijā sapratām, ka nespē­jam nodro­šināt starptautiska kuratora līdzda­lību projektā. Tobrīd mums bija pieejami tikai Valsts kultūr­kapitāla fonda pie­šķirtie līdzekļi starptautiski nozīmīgu projektu programmā. Rīgas domes kultūras departamenta, kā arī Eiropas Savienības programmas "Kul­tū­ra 2007" apakš­programmas "Festi­vāli" atbalsts sekoja krietni vēlāk - 2008. ga­da pavasarī. Kad bijām spiesti pateikt "nē" Kestutim un cīnīties ar naudas deficītu budžetā, sapratām - šobrīd būtiskākais ir radīt kvadriennā­les mo­­deli, kura realizācija varētu būt intere­santa pašiem. Bija skaidrs, ka šim mo­de­lim jāļauj realizēt mūsu interesi par sociālo un vides lau­ku, kā arī māk­slas mijiedarbību ar pub­lisko telpu.

Būtiski bija arī tas, ka pēc 2004. gada kvadriennāles piedalījāmies vairā­kos uz sociāli orientētu mākslu publis­kajā telpā fokusētos starptautiskos projektos un bijām uzkrājuši pieredzi. Viens no šādiem projektiem - izstāde Sense in place.1 Tai svarīga bija vietas specifikas un konteksta analīze un māk­slinieku refleksija vai mijiedarbība ar vietu. Franču un latviešu mākslinie­ku sadarbības projektā E(š)an(ž)E galvenā uzmanība tika pievērsta vides un sociā­lajam kontekstam.2 Trešais nozīmīgais projekts bija "Speķa ielas republika"3, ko 2007. gada septembrī sadarbībā ar Latgales priekšpilsētas izpilddirekciju Rīgas pilsētas svētku ietvaros rīkoja Mākslas menedžmenta un informācijas centrs (MMIC). Ar šo projektu mēs vē­lējāmies pārbaudīt Maskavas forštates spriegumu un pre­testību, iekams izda­rīt galīgo lēmumu par labu 2008. gada kvadriennāles  ekspozīcijai tieši šajā pilsētas rajonā.

Nolēmām, ka galvenie lauki, kuros kvad­riennāle izvērsīsies, būs pilsētvi­­de - publiskā telpa, tuvība un atgrieze­niskā saite ar plašu šīs telpas lietotāju loku, kā arī sabiedriski sociāli aktīva pozīcija kvadriennāles kopējā zīmola veidošanā un publiskajās attiecībās.

Lai veicinātu atgriezenisko saiti ar plašu publiskās telpas lietotāju loku, mēs izlēmām žūriju izveidot no Latvijas iedzīvotājiem, kas interesējas par pub­liskās telpas piederību. Vairākos medi­jos tika izsludināts žūrijas dalībnieku konkurss. Pieteicās vairāk nekā simt pretendentu, no kuriem, izvērtējot pie­teikumos iekļauto eseju, tika izraudzīti desmit žūrijas locekļi. Liels prieks par žūrijas locekļu spēju motivēt un disku­sijās aizstāvēt savu viedokli. Jāatzīst - mēs, mākslas profesionāļi, neesam vientuļi, mēs neesam vienīgā saprātīgā dzīvības forma Visumā!

Darbu atlase tika veikta divās kār­tās. No vairāk nekā trīssimt pieteikta­­jiem projektiem apmēram trešā daļa neatbilda visiem konkursa nolikumā izvirzītajiem profesionālajiem kritēri­jiem. Projekti, kas atbilda konkursa no­likumam, tika izvietoti žūrijas apska­tei, izpētei un izvērtēšanai. Žūrija, aiz­klāti balsojot, izvirzīja trīsdesmit pieteiku­mus. Par šim pieteikumiem žūrija sa­ņē­ma ekspertu vērtējumu. Notika žūrijas diskusijas par izvirzītajiem projektiem, sekoja aizklāts balsojums, rezultātā tika izvirzīti divdesmit pro­jekti, un MMIC uzsāka pārrunas ar mākslinie­kiem par to realizā­ciju. Pārrunu gaitā daži mākslinieki atsauca piedāvājumu, bet daži nespē­ja pārliecināt MMIC, ka var tehniski rea­lizēt savu projektu. Līdz ar to noformu­lē­jās izstādes formāts - piecpadsmit projekti Rīgas pilsētvidē.
 

 
Marija Rebeka Ballestra. Skūpsti no Ķīnas
 
Veidojot kvadriennāles "Vairākuma diktatūra" publisko tēlu, nolēmām, ka galvenais akcents būs stendi - lieli pla­­kāti Rīgas pilsētvidē. Tika radītas trīs plakātu sērijas (grafiskais dizains - Artis Rutks, ideja - Kristaps Gulbis, Aigars Bikše). Pirmajā sērijā iezīmē­jām jēdzie­na "vairākuma diktatūra" jēgu, saistot to ar notikumiem Latvijas poli­tiskajā un publiskajā ainā, reflek­tē­jot uz Latvi­jai neraksturīgo viļņoša­nos - "lietussar­gu revolūciju" (uz rozā pla­kātiem lidi­nās lietussargi). Vienlai­kus šajā plakātā aicinājām pilsētniekus pie­teikties dar­bam žūrijā. Otrajā plakātu sērijā eks­po­­nējām visu desmit žūrijas locekļu por­­ tretus. Šie plakāti pilsēt­nie­kos izraisīja neparastu agre­siju. No desmit plakā­tiem pilsētas cen­trā četri tika saplēsti. Trešajā plakātu sērijā vēlējāmies reflek­tēt par pēdējā brīža globālās politiskās publiskās tel­­pas pārdalīšanu un jaunu spriegumu vei­došanos šajā telpā. Uz plakāta ar Džordža Buša un Vladimira Putina drau­dzīgas tikšanās attēliem ir uzraksti angļu un krievu valodā - "CIK PAR GRUZIJU?".

Latgales priekšpilsēta jeb Maskavas forštate, ko izvēlējāmies darbu ekspo­nēšanai, ir kolorīta pilsētvide, kuru vēl nav paspējusi samaitāt "plikas" naudas un totāla eiroremonta valdīšanas klāt­būtne. Pašvaldība cīnās par kārtību savā rajonā, sakārtojot parkus un citas publiskās telpas. Tomēr daudzas ēkas ir pamestas vai atrodas kritiskā stāvoklī. Iespējams, ka tiem, kas kādreiz šīs ēkas mēģinās sakārtot, būs nedaudz līdzek­ļu un vēl mazāk izpratnes un viss unikā­lais un vērtīgais tiks unifi­cēts, notīrīts, kā tas daudz kur pilsētā jau notiek. Pagātne un nākotne te saskaras, savu cīņu iezīmējot ar īpašu sajūtu.

Visi piecpadsmit kvadriennāles dar­bi kājāmgājējam bija viegli apskatāmi vie­nas pastaigas laikā, un tie sākās ar poļu izcelsmes franču mākslinieces Ludvikas Ogorzelecas (Ludwika Ogorzelec) dar­bu Zirgu ielā starp Finanšu minis­triju un Lielo ģildi (darbs ieguva Latvijas Mākslinieku savienības speciālbalvu). Tīklveida struktūra, nospriegojusies virs gājēju galvām, centās it kā satu­vināt un apvienot lielos būvapjomus. Uz vecpilsētas un Maskavas forštates ro­bežas kanāla malā bija uzstādīts īru māk­slinieka Marka Kleira (Mark Claire) novērošanas tornis, kas iezīmēja robe­žu starp dažādām pilsētas daļām, dažā­diem cilvēkiem, dažādām informācijas un uztveres telpām. Tas aicināja apzi­­nāties un analizēt pilsētnieku vēlmi izolēties, norobežo­ties, neiesaistīties.

Ekspozīcija turpinājās spīķeros, pre­­cīzāk, spīķeru gājēju tunelī uz Dau­ga­­vu, kur varēja apskatīt Ņujorkā dzīvo­joša holandiešu izcelsmes mākslinieka Dāna Rosgārda (Daan Roosegaarde) darbu "Gaismas kāpa". Tūkstošiem kustīgu gaismas punktu, gaismiņām iedegoties un izdziestot, sekoja tunelī ienākušajam gājējam. Kājāmgājējs nonāca pie Dau­gavas uz krasta joslas, kas samērā ne­sen ir apzināta un kopta kā labti­cīga, lie­tojama publiskā telpa, no kuras pa­ve­ras neparasts skats uz Zaķusalu. Atgriežoties uz Maskavas ie­las un aizejot līdz namam ar nu­muru 9, varēja aplūkot Kirila Panteļejeva darbu "Jaunās dzīvības formas". Uz pamestās, grūs­tošās ēkas fasādes bija izvietotas no plastmasas caurulēm darinātas tārp­veida formas. Mākslinieks tā vizualizēja "plasti­kāta gara" tuvošanos pamestajai pil­sētas daļai, kas gaida savus plasti­kā­ta logu un lamināta grīdu ticības sludi­nā­tājus. Turpinot pastaigu un nedaudz novirzoties no Maskavas ielas uz Zināt­ņu akadēmijas ēkas pusi, tai pretim zālienā bija redzami divi kvadriennāles dar­bi. Itāļu mākslinieces Marijas Rebe­kas Ballestras (Maria Rebecca Ballestra) darbu "Skūpsti no Ķīnas" veidoja piec­desmit lieli Ķīnas Tautas Republikas karogi. Māksliniece vēlējās pievērst uzmanību masu propagandas spēkam un provocēt, uzdodot jautājumus par mazākuma brīvību šajā masas un krā­sas nospieduma paēnā. Egona Peršēvica darbs, kas sastāvēja no rindas sarūsējušu ruporu, runāja par šo pašu tēmu, tikai no otras puses - indivīds, apvienojot savu vēstīšanas spēku, ap­zinoties to un saliedējot rindas, iegūst ruporu-lielga­balu bataljonu. Šajā gadī­jumā tas bija vērsts pret bijušās varas centralizāci­jas simbolu, tagadējo zināt­nes darbi­nieku namu. Tiesa, rupori varbūtējam lie­totājam nebija pieeja­mi un vairāk iezīmēja kādu teoriju, nevis īstu, pilsoņiem realizējamu kolek­tīvu organizēšanos un kopīga vēstījuma spēka iespējamību.

Atgriežoties uz Maskavas ielas, pil­sē­tas staigātājs nokļuva pie Speķa ielas - iespējams, mazākās ielas Rīgas pilsētā, uz kuras nav nevienas ēkas. Šeit bija apskatāms čehu mākslinieces Lenkas Klodovas (Lenka Klodova) darbs "Mīlas tvertnes". Kaili, reālistiski veidoti sie­viešu un vīriešu ķermeņi, kas apskāvu­šies daļēji slēpa savu neaiz­sargātību un kai­lu­mu aiz pilsētas miskastēm. Turpinot pa­staigu pa Maskavas ielu, pirms pašas tās saķeršanās ar Lāčplēša ielu un Salu tiltu varēja atrast itāļu izcel­smes Lie­tuvā mākslas izglītību gūs­tošas jaunās māk­­slinieces Agatas Erlaheras (Agata Erlacher) darbu "Zilais jumts". Blakus esošās ēkas jumta replika bija novietota gā­jēju redzes līmenī. Tukšās logu ailas spocīgi iezīmēja tukšumu un neapdzīvo­tību, kas paveras jumta iekšpusē. Vai tās ir pilsētas apjomā augošas vai zū­došas metāla bruņas, kuras apdzīvot nevienam tā arī neiz­dosies? Pilsētas staigātājam šajā brīdī bija jādodas pa Lāčplēša ielu nedaudz iekšā pilsētā līdz krustojumam ar Sa­dovņikova ielu un jānonāk pie holan­diešu māksli­nie­ka Mārtena Vandena Eindes (Maarten Vanden Eynde) darba "Naftas strūklaka" - melna bitumena veidojuma koku paēnā jaukā pilsētas apstā­dījumu zonā. Mel­nās substances stabs atgā­dināja sastingušu strūklaku. Mākslinieka stāsts veltīts "melno sub­stan­ču" plūs­mām, kuru klātbūtne šķiet tāla kā kaut kur naftas pleķī mirstoša kaija, zivs vai cilvēks, par kuru varbūt rādīts kādā televīzijas pārraidē. Sub­stance, kaut arī sastingusi, pieradināta, ieņēmu­si parka skulp­tūras apjomus, ņirgā­jās par "saprā­tīgā cilvēka" centie­niem no­bēdzināt ekolo­ģiskās katastro­fas drau­du pazīmes, kuras izraisītājs ir cilvēces milzīgās resur­su pārtērēšanas spējas.
 

 
Marks Šmics. Telpa Rīgai (vientuļnieks un pūlis)
 
Tālāk pilsētas staigātājs, pievēršoties cilvēka atstātā kultūrvēsturiskā mantojuma apskatei, nonāca Klusajā dārzā pie Latgales priekšpilsētas izpild­­direkcijas ēkas. Parks, kā jau daudzi pilsētas par­ki, kādreiz bijusi kapsēta, par ko gan vizuālu zīmju nav. Parkā bija izvie­toti divi kvadriennāles darbi. Viens no tiem - kanādiešu mākslinieces ar lat­viešu saknēm Ritas Beiksas (Rita Beiks) un kanā­dieša Normena Spensa (Norman Spence) darbs "Laika nogrieznis". Par­­­­ka vidū aizmirsts skapis - bufete, kurā aiz stikla vitrīnas kārtīgi novieto­tas foto­grāfijas, dažādi priekšmeti, sens pulk­stenis, senas sērkociņu kas­tītes. Digi­tā­lajos fotorāmjos parādījās dažādas ainas - acīmredzot no kādas ģimenes fotoalbuma. Pirmskara bildes, piecdes­mitie, septiņdesmitie. Neiz­pro­tami personiski, neizprotami pamesti. Māk­slinieces ļoti personiskais vēstījums par savas ģimenes aizceļošanu no Lat­vi­jas un turpinājumu Kanādā. Savas identi­tātes enkurs-skapis, palicis Klu­sajā dārzā, turpināja savu dzīvi. Tas mēģināja rast un stiprināt vārdā neno­saucamo atstātā turpinājuma sajūtu.

Turpat parkā bija atrodams latviešu māk­slinieka Kārļa Īles darbs "Lietus ļau­tiņi", veidots no metāla stieples. Līdz krūtīm zālienā iegrimis vīrs patvē­ries zem lietussarga. Tecējumi no tā atgādināja cilvēkveidīgas struktūras, kas ne­var pa­stāvēt bez lietussarga. Atvasinā­jumi un piedēkļi procesam, plūsta­mībai, ko izdevies fiksēt cilvē­kā, kurš arī jau daļēji zudis, iegrimis zemē, iegu­vis vienotu ažūru struktūru, kopīgu ar lietus cilvēkiem.

Izejot cauri parkam un nokļūstot Latgales priekšpilsētas administratīvās ēkas priekšpusē, varēja skatīt poļu mākslinieka Bartlomeja Stružika (Bart­lomiej Struzik) darbu "Pieci". Sarka­nie stikla kubi naktī bija izgaismoti no iekšpuses. Mainoties dienas un nakts apgaismojumam, tie no dienas laikā samērā neuzkrītošiem dekoratīviem noformē­­juma elemen­tiem naktī kļuva uzmācīgi, dominējoši, agresīvi, piesa­kot sevi kā valdnieki.

Pie t. s. Siena tirgus bija izvietots vācu mākslinieka Kaja Šīmenca (Kai Schiemenz) darbs "Komunikāciju teāt­ris". Apaļas formas koka struktūra, pa­­celta uz pamatnes, kas bija arī pašas skulptūras sastāvdaļa. Uz lodes centru veda pakāpieni, apmeklētājs varēja nokļūt un apsēsties ažūrās lodes iekš­pusē, kur vietas pietika nelielai kom­pā­nijai - 4-5 cilvēkiem. Atrašanās lodes iekšpusē nesniedza intīmu patvērumu, drīzāk apmeklētājs tika paaugstināts, izcelts, iegūstot citu, neierastu novieto­jumu sabiedriskajā telpā. Baltās nakts ekskursijas laikā mēs krietni pēc pus­nakts sastapām jauniešus, kas mierīgi komunicēja lodes iekšpusē.

Dodoties tālāk pa Maskavas ielu līdz Ebreju ielai, kas sākas iepretim Maskavas dārzam, kā nākamo varēja apskatīt vācu māk­slinieka Marka Šmica (Mark Schmitz) darbu "Telpa Rīgai (vien­tuļ­nieks un pū­lis)". Liela piltuve "lidoja" gaisā kā neat­pa­zīstams objekts. Paejot zem piltuves un parau­goties augšup, skatītājs saņēma kon­cen­trētu debesu daļas attēlu, fragmentu, kas izvēlētās piltuves auduma krāsas dēļ optiski iz­skatījās citā tonī nekā ap piltuvi eso­šās debesis. Māk­sli­nieks bija vēlējies akcentēt pierasto lietu mainīgo un netveramo dabu un cilvēku kā mērinstru­mentu, kura uztveres spēja ir jāstimulē un jātrenē.

Atgriežoties Maskavas ielā un ejot atpakaļ centra virzienā, kā pēdējais objekts uzmanību piesaistīja ar reklā­mas izdru­kām aplīmēts Mercedes auto­busiņš. Reklāmas angļu valodā piedāvāja zvanīt pa telefonu, kas bija norādīts uz busiņa, un informēt par aiz­domīgu vai jūsu kopienā neiederīgu kaimiņu, kuram varētu būt saistības ar kādām pret ASV vērstām, iespējams, teroristiskām idejām. Reklāma uz mašī­nas solīja aiz­vest jūsu šaubīgos kaimi­ņus eksotiskā ceļojumā. Projekts vērsa uzmanību uz likumīgas varas nelikumī­gām darbī­bām, tādām kā cilvēku nolau­pīšana, ko veic ASV speciālie drošības dienesti ar Eiropas valstu neoficiālu atbalstu, piemēram, slepenie cietumi Polijā vai slepena, Eiropas valstīs ne­sank­cionēta cilvēku nolaupīšana un pārvešana uz Gvantanamo karabāzi Kubā. Māksli­nieks ironizēja par notie­košo, bet tā bija sāpīga, vecās pasaules kultūrai piemī­toša ironija.

Nevēlos šobrīd vēl izvērtēt izstādes stratēģijas rezultātus vai iz­da­rīt tālejo­šus secinājumus par nāka­mo kvadrien­nāļu iespējām un izredzēm ie­ņemt no­zīmīgu vietu Eiropas un pa­sau­les regulāro mākslas izstāžu konku­rencē.

Tēlniecības kvadriennāle parādīja, kā darbi spēj izdzī­vot pilsētā, kuras iemītniekiem, iespē­jams, ir savi radošie nolūki. Vai viņi tos realizēs, piedaloties darbu tālākā radīšanā, vai viņi respek­tēs cita cilvēka radīto? Strādājot šajā telpā, ir jārēķinās ar bezgalīgi daudz iespējām. Āmen.

1 Galvenais izstādes organizators - kurators Šons O'Railijs, kuratore izstādei Rīgā - Ilze Egle
(MMIC). Izstādes notika Slaigo (Īrijā), Saragosā (Spānijā), Rīgā (Latvijā), Lodzā (Polijā), Kārdifā (Velsā).
2 Kuratore - Inga Brūvere. Izstādes notika  2005. gadā Lorjānā un Rennā (Francijā) un 2007. gadā Liepājā (Latvijā).
3 Kuratore - Inga Žolude (MMIC).


 
Atgriezties