VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Iepazīt Arlu
Inese Baranovska
Starptautiskais festivāls Les rencontres d'Arles. Photographie
Arlā no 8. jūlija līdz 14. septembrim
 
Arlas festivāla informatīvais centrs
 
2008. gada 8. jūlijā Arlā, Francijā, tika atklāts viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem fotogrāfijas festivā­liem pasaulē - Les rencontres d'Arles. Photographie. Šādā formātā festivāls tiek organizēts jau kopš 1968. gada.  Svarīgi ir piebilst, ka atšķirībā no Paris Photo, kas ik gadu apskatāms Luvras piramīdā, šis festivāls ir nekomerciāla rakstura un uzskatāms par lielāko noti­kumu fotomākslā Francijā. Varētu tikai mācīties no Francijas, kā tiek atbalstīti un stratēģiski gudri virzīti dažādi kul­tūras un mākslas pasākumi ne vien valsts centrā Parīzē, bet arī perifērijā. Tā skaistais Provansas reģions iegūst savu pievienoto vērtību un laikmetīgu elpu. Līdzīgi kā teātra festivāls pārvērš līdz nepazīšanai kaimiņos esošo kluso, antīko un viduslaiku pieminekļiem ba­gāto Dienvidfrancijas pilsētiņu Avi­ņo­nu, šis grandiozais pasākums Arlai liek kļūt par visas pasaules foto­grāfu, foto­grāfijas ekspertu un cienītāju Meku. Sešdesmit izstādes, īpašas vakara pro­gram­mas, lekcijas, preses konferences, grāmatu izstāde, tikšanās ar autoriem, portfolio review (speciālisti vērtē au­to­ru darbus), spe­ciālas izglītības programmas un vēl daudz kas cits, kādēļ ir vērts doties uz Arlu. Visi interesenti festivāla 60 iz­stā­des vēl var apskatīt līdz 14. sep­tembrim.
www.rencontres-arles.com

Festivāla pārsteigums vai dēla atgriešanās

Šogad festivālā par galveno kurato­ru tika pieaicināts slavenais franču mo­des dizainers Kristiāns Lakruā. Nezi­nātā­jiem šāda izvēle var likties dīvai­na, bet rezultāts pierādīja, ka tas bija iz­cili veiksmīgs gājiens gan no publici­tā­tes un mārketinga viedokļa, gan māksli­nie­­cis­kajās kvalitātēs un, protams, finan­siālo atbalstītāju piesaistē. Izrādās, Kristiāns Lakruā 1951. gadā ir dzimis Arlā, kur pavadījis arī bērnību un jau­nību, vēlāk gan savā modes dizainera karjeras laikā viņš reti apmeklējis dzim­to pilsētu. Tā nu šajā reizē Lakruā ir gan festivāla vieskurators, gan pilsētas iedzimtais. Festivāla direktors Fransuā Ebels (François Hébel) sākotnēji  bija cerējis, ka viņš piekritīs kūrēt kādas se­šas izstādes, taču beigās tieši Kris­tiāns Lakruā kļuva par visa festivāla virsdiri­ģentu. Ebels festivāla katalo­ga ievad­rakstā "Arla: kaislīga atgriešanās" (Arles: a passionate Return Trip) atzī­mē, ka Kris­tiāna Lakruā diktētā festi­vāla programma ir pārsteigusi viņu pašu, jo tie, kas gaidīja tikai modi, būs vīlušies. Šis ir stāsts par mākslinieka jūtīgumu un prasmi saskatīt neparasto un citādo arī vienkāršās dzīves norisēs. Pats Kristiāns Lakruā kataloga ievadā raksta: "Tas, ko es gribēju parādīt, ir jūtas, tā ir atvērtas sirds ķirurģija attie­cībā uz manu dzimto pilsētu un lietām, ko es pazīstu."

Lakruā ir plaša redzesloka māksli­nieks, kura radošā karjera visu mūžu tā vai citādi bijusi saistīta ar fotogrā­fiju. Meistars pratis izvēlēties sev garīgi tuvu mākslinieku izcilus darbus, vēl nerādī­tus, mazāk zināmus, katram autoram vel­tot īsu rindkopu un komentējot savu izvēli. Tieši pēc Lakruā iniciatīvas tika celta gaismā Arlas pilsētas vēsture ar vairākām brīnišķīgām izstādēm, kom­plektētām no muzeju materiāliem un personiskajiem arhīviem.

Latvija Arlas festivālā

Novitāte festivāla programmā ir Culturesfrance speciāli organizēts pro­­jekts European Night (www.rencontres-arles.com) par godu Francijas prezi­den­tūrai Eiropas Savienībā. Katras ES dalīb­valsts Francijas Kultūras centrs tika aicināts ieteikt ekspertus, kas atla­sītu trīs savas valsts fotogrāfus, ikvienam autoram dodot iespēju reprezentēt 25 darbu kolekciju.

Īpašajā festivāla atklāšanas nedēļas programmā 9. jūlija vakarā un visu nakti uz sešiem ekrāniem vērienīgā slaidšovā speciālas mūzikas pavadībā tika demonstrēti visu 27 dalībvalstu 81 autora darbi - tas izskatījās gran­di­o­zi. Latviešu kolekcija saņēma aplau­sus. Visu festivāla laiku izstāžu kompleksā Parc des Ateliers atvērta European Cafe ("Eiro­pas kafejnīca"), kur uz pieciem monitoriem var noskatīties European Night kolekciju. Rudenī plānots izdot projekta katalogu, bet visu kolek­ciju atkārtoti demonstrēt Parīzē program­mā Nuit Blanche ("Baltās naktis").

Francijas Kultūras centrs Rīgā uzai­cināja mani būt par eksperti Latvijas kolekcijai. European Night organizētāji ieteica izvēlēties jaunus, daudzsološus autorus, kas vēl nav starptautiski plaši pazīstami. Svarīgi bija arī domāt par darbu pasniegšanas veidu - slaidu pro­jekcija nav tas pats, kas eksponē­šana izstādē. Latviju Arlā projektā European Night pārstāv Māra Brašma­ne ar kolek­cijām "Manas jaunības pilsēta" (20. gs. 60. un 70. gadi) un "Augi mums līdzās" (2007), Ieva Epnere ar melnbalto ko­lek­ciju "Cirks" (2006-2008) un Alnis Stakle ar krāsai­no darbu kolekcijām "Mājas, mīļās mājas" (2006-2007) un A Place for Dreams (2001-2005).  Do­mā­ju, ka mēs atšķī­rāmies no citu valstu kolekcijām, spējot saglabāt savu identi­tāti un visas atlases vadlīniju - pārsteigt nevis ar efektīgu un ekscentrisku, vis­biežāk inscenētu fotogrāfiju (tādu piemēru bija ļoti daudz), bet ar sajūtu smalkumu un niansēm. Cilvēks, cilvēcisko attiecību trauslums, spēja saskatīt skaisto ikdie­­nišķajā - par šīm nezūdošajām vērtī­­bām tika domāts, veidojot latviešu stāstu.

Pašiem redzēt un piedzīvot

Diviem no Latvijas autoriem - Ievai Epnerei un Alnim Staklem - izdevās pašiem piedalīties festivāla norisēs: or­ganizētāji bija parūpējušies par speciālo akreditāciju, kas ļāva apmeklēt visus pirmās nedēļas pasākumus.

Ieva Epnere: Nedēļa Arlas festivālā bija koncen­­trēta un profesionālajai pieredzei ne­­pār­­vērtējama. Trīs dienas pēc kārtas noteik­tā laikā bija iespēja doties izstāžu tūrēs kopā ar fotogrāfiem Pēteru Lind­bergu (Peter Lindbergh), Vanesu Vinši­pu (Vanessa Winship), Timu Volkeru (Tim Walker) un citiem. Katrs fotogrāfs ko­mentēja savus izstādē redzamos darbus, stāstīja par konkrēto fotogrāfiju tapšanu utt. Skatītājiem bija iespēja uzdot jautā­jumus un piedalīties diskusijās.

Ļoti labi bija noorganizēta European Night skate. Vairāk dominēja krāsainā fotogrāfija, spēcīga un spilgta bija čehu fotogrāfu darbu prezentācija, arī foto­grāfs no Nīderlandes. Mazāk saistoša šķita Vācijas, Grieķijas un Slo­vēnijas kolekciju atlase.

Alnis Stakle: Piedāvājumu spektrs Arlā ir tik plašs un daudzslāņains, ka spēs apmierināt visizsmalcinātāko vizuā­lo gardēdi. Pie­dāvātās izstādes pār­klāja visdažādākos saturiskos (dokumen­tālā, modes, insce­­nētā utt.) un sceno­grāfiskos (attēlu mo­numenta­lizācija, slaidšovi, kolāžas, insta­lācijas, video utt.) fotogrāfijas me­dija kontekstus. Personiski visiespai­dī­gākās šķita Leica Publishers Award ie­guvēja Paolo Pelle­grīni (Paolo Pellegrini) (As I Was Dying) dokumentālās sēri­jas, Džef­rija Silvertorna (Jeffrey Silverthorne), Pītera Hugo (Pieter Hugo) un Ītena Levitesa (Ethan Levitas) izstādes. Ma­nu­­prāt, Ītens Levitess ar savām NY vilcienu vagonu sērijām kārtējo reizi pierādījis, ka izcilas fotogrāfijas spēj iztikt bez verbāla paskaidrojuma.

 
Atgriezties