VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Mākslas un šampanieša kopdzīve Pomrī
Laima Slava
Izstāde "Māksla Eiropā" Reimsā, Domaine Pommery
No 14. jūnija līdz 31. decembrim
 
Miks Mitrēvics. Syndromeda
 
Grandiozā izstāde ar nosaukumu "Māksla Eiropā", kas jūnija vidū vēra durvis Pomrī teritorijā (Domaine Pommery) Reimsā, stundu braucienā no Parīzes, dārzā, hallē un vārdiem ne­aprakstāmajos milzu pagrabos - alās, bijušajās romiešu kaļķakmens un krīta raktuvēs, kur pasaules otru lielāko šam­­­panieša ražotāju un piegādātāju Pommery-Vranken ģimenes rūpals gla­bā savus šampaniešus jau kopš 19. gad­simta vidus, - būs skatāma sešus mē­­­­nešus. 25 profesionālie Eiropas mākslas žurnāli te manifestē savu jaunu un daudzsološu mākslinieku izvēli - Eiro­pas mākslas jauno paaudzi.

Tā kā jau piekto reizi šeit notiek vērienīgas skates ar namatēvu Pola Fransuā un Natālijas Vrankenu doto devīzi Expérience Pomme­ry, nav šaubu, ka pasākums tiks ievērots. Par to liecināja kuplais žurnā­listu pulks, kas ieradās ar auto­busu no Parīzes lietainajā atklāšanas dienā uz rīta preses konferenci. Kā ne­kā šeit savu ekspozīciju piedāvājumu rādījuši tādi šobrīd aktuāli kuratori kā Daniels Birens (2007) un Stefānija Muasdona (2004). Protams, visu pasā­kumu kā žurnālistiem, tā dalībniekiem bagātīgi "apskaloja" izcils šampanietis. Šoreiz izstāde saskaņota ar Eiropas kultūras sezonu Francijā, iezīmējot Fran­cijas prezidentūras laika sākumu, tātad it kā politiskas gribas inspirēta, taču tās kurators ir populārā franču māk­slas žurnāla Beaux Arts magazine galve­nais redaktors Fabriss Busto (Fabrice Bousteau), kurš pirms astoņiem gadiem jau organizēja līdzīgu izstādi "Māksla pasaulē", ko veidoja 50 pasau­les māk­slas žurnālu piedāvājums.

Ideja iespaidīga un saprātīga, jo va­rētu būt pamats arī uzticēties mākslas žurnālu redaktoriem kā savas zemes mākslas scēnas pārzinātājiem, tādēļ tie nokļuva līdzkuratoru lomā. Tomēr galaizvēle piederēja Fabrisam Busto un viņa komandai, kas apstiprināja pie­dā­vā­tos kandidātus un izvēlējās konkrētus darbus izstādei. Rezultāts pārsteidza ar uzrunājošu pozitīvismu, cilvēcisku, emocionālu saprotamību, pat tādu kā vienotu elpu, neraugoties uz mediju un nacionālo skolu dažādību, ģeogrā­fiski un kultūras tradīcijās visai izteiktu. Tajā tikpat kā nebija politisku akcentu, ja neskaita vācu mākslinieka Mihaela Zailštorfera (Michael Sailstorfer) piedā­vāto uzpūšamo milzu tanku, kas ik pa brīdim lēni sašļuka un tad atkal atguva draudošos apjomus, un nīderlandieša Renzo Martensa (Renzo Martens) filmu, kura baisi tieši ironizēja par veidu, kādā "baltie cilvēki" iejaucas "melnā" konti­­nenta dzīvē, palīdzot "attīstīt" tās iedzī­­votāju spēju nopelnīt. Viņš doku­men­tēja sevi kā cilvēku, kas māca afri­kāņu jaunekļiem no vietējā fotovei­kaliņa vienkāršu ģimenes fotogrāfiju vietā uzņemt, kādas nu iespējams, ap­kārtnes šausmas: kara upurus, bada un slimību nomocītus bērnus utt. - attē­lus, kurus pieprasa un par kuriem mak­sā Rietumu prese. Visai cinisks koncepts, jo tas tomēr bija reāls darbs ar reāliem cilvē­kiem, kas to visu uztvēra ļoti nopietni. (Privātā sarunā autors atzinās, ka ir mēģinājis šīs viņu fotogrāfijas patiešām arī pārdot, taču bez panāku­miem...)

Izstādē redzamais gan kopumā, gan detaļās ir patiesi baudāma, lieliskas kvalitātes māksla ar estētisku vērtību pazīmēm, kas noteikti liks ievērot jau­nus vārdus. Kaut vai portugāli Žoau Pedru Valu (Joao Pedro Vale). Pazemē ieraugot, tā liekas te tik iederīga - kā no dzelmes (vai vēstures) izcelta piķa melna laiva; līdzīgi kuģa vrakiem, kas apauguši ar gliemežiem, tā ir apau­gusi ar jūrasbraucēja sadzīves detaļām un relikvijām. Barokāla Vidusjūras kultūr­telpas poēzija un mistika, dzīves filo­zofija, kur nāve un dievišķā pielūg­sme, jūras stihijai pakļautā melanho­liskais fatālisms ir vienuviet ar dzīves prozu un mūžības elpu. Ar negai­dītu insta­lāciju formas iespēju demonstrējumu, iesaistot dzīvo dabu, pārsteidza fran­ču mū­zi­ķis un plastisko mākslu pārstāvis Selests Bursjē-Muženo (Céleste Bourcier-Mougenot). Viņš rāda inter­aktīvu ska­ņu instalāciju ar dzīviem putniem, kas, skatītāju iztraucēti, bari­ņos pārvietojas pa slēgto, viņiem īpaši iekārtoto (ar smiltīm un koku zariem radot puslīdz dabisku vidi, ieskaitot aliņas sienā, kur patverties), izgaismoto un siltināto tel­­pu no vienas elektriskās ģitāras stīgām uz citu, radīdami spē­cīgu trokšņu fonu. Grūti tagad pat formulēt, kādēļ šis darbs tā patika, - pār­steigums, putni un to čivināšana pazemē, aktīvais vē­ro­jums, tiem uz­spurdzot un pārvieto­joties, un radot atkal jaunas skaņu kombinācijas? So­mu māksliniece Terike Hāpoja (Terike Haapoja) savukārt izman­toja sajauktas šķietamības un realitātes maldinošos efektus, kas labi iede­rējās visai sirreā­­lajā alu labirinta vidē: galds paplaši­nā­juma centrā, uz tā redzama lam­pas ēna, apkārt telpai podesti un aiz tiem - priekšmetu ēnas. Tikai pēc laba brīža apjēdz, ka priekš­metu, kuru ēnas redz krītam telpas pusgais­mā, nemaz nav. Ēnas ir uzzīmētas uz sie­nas. Joks, pro­tams, taču asprā­­tīgs un vizuāli izteik­smīgs. Igauņu ko­lē­ģe Heije Treiere izstādē redzamo rak­stu­­ roja kā visno­taļ buržuāzisku iz­vēli, kas dabiski saskaņo­jas ar vietu un tās saimniekiem. Man šis emocionālais pozitīvisms šķita visai sieviš­ķīga izvēle, un izrādījās arī, ka gan­drīz visus māk­slas žurnālus (izņemot franču un slovāku) vada sievietes...

Esmu pārliecināta, ka starp ievēro­ta­jiem vārdiem būs arī Katrīna Neibur­ga un Miks Mitrēvics.  

Miks Mitrēvics rādīja divus jau agrāk tapušus darbus - izgaismoto fotogrā­fiju sēriju un video Somewhere Nearby un gaismas objektu instalāciju Syndromeda. Alu pustumsa šiem dar­biem bija kā radīta, spilgtie, dinamiskie gaismas objekti piesaistīja uzmanību, veidojot intrigu, ievilka nišā un tad ļāva skatītā­jiem pielipt mazajiem attēliem ar mežu un tā noslēpumiem. Ļoti jūtīga, smalka pieredze - to atzina daudzi tābrīža ska­tītāji.

Laima Slava: Vai vari salīdzināt šo pieredzi šeit ar citām, kas tev ir biju­šas, izstādoties ārpus Latvijas?

Miks Mitrēvics: Parasti ārzemju izstā­des vairāk ir tāds darbs, kas jādara lietas labā. Jo parasti to organizācija ir sarežģīta un viņi izvēlas iepriekš tapu­šus darbus. Bet man, protams, ir ļoti interesanti, kā iepriekš veidotais darbs izskatīsies jaunā vietā. Šī ir ļoti intere­santa vieta. Bet nav tā, ka es ļoti fanotu par ārzemju izstādēm, īpaši Eiropas repre­zentatīvajām skatēm. Meklējumi tur atklājas mazāk.

L.S.: Ja šīs izstādes dalībniekus izvēlējās Eiropas mākslas žurnāli, tad kaut kādam priekšstatam par kopējo ainu būtu jāveidojas...

M.M.: Katrā reģionā ir savas īpat­nī­bas, un katrā kotējas kas cits. Dažu dar­bu vērtība arī man likās ļoti lokāla. Bet parasti tādās izstādēs izvēle ir liela un kaut ko vienmēr var atrast arī sev. Parasti mākslinieks rēķinās ar muzejiem, bet šeit lokācija ir pārsteidzoša un pār­steidzoša ir arī saspēle ar vidi - māk­­sli­nieks tādu nevar iepriekš iedo­māties. Daži darbi ir ļoti iespaidīgi tieši šīs vides dēļ. Piemēram, darbs ar mazajiem putni­ņiem virs ģitārām. Franču māksli­nieks šo darbu rāda sesto reizi, viņš ar putniem nodarbojas jau 12 gadus, līdz šim savas instalācijas rādījis muzejos, bet šeit zinātnieki iepriekš īpaši pētīja, kā lai putnus pieradina. Jo viņa doma ir, ka sešus mēnešus, kamēr izstāde šeit būs, putni paši attīstīsies, viņiem ir sastādīti augi, viņi paši var reproducēties - jauna vide, jauns izaicinājums. Mākslinieks ir ļoti pārņemts ar jauno situāciju un ļoti to izmanto. Man patika arī grieķu māk­slinieka darbs - smalka līnija, zīmējums uz sienas, ļoti poētiski.

L.S.: Vai tev nebija doma veidot šeit ko jaunu? Kā sapratu, rīkotāju budžets to atļāva...

M.M.: Tas nebūtu iespējams. Es ilgi strādāju pie saviem darbiem - domāju, pārveidoju... Ja es te ilgstoši uz vietas dzīvotu, reāli domātu un strādātu šajā vietā, tad varbūt.Katrīna Neiburga
atzīst, ka viņas darbi varbūt pat vairāk redzami ārpus Latvijas nekā Latvijā (šovasar tomēr tos var redzēt arī Cēsu festivālā). Pomrī viņas veidotā iespēja ieskatīties tipiskas padomjlaika hruščovkas logos, vērojot tās iemītnieku dzīvi, piesaistīja plašu publikas uzmanību - noslēpumainajās Pomrī alu ejās klīstot, darbu varēja pa­manīt jau no tāluma kā velvētas nišas noslēgumu, un allaž tā priekšā bija re­dzams krietns pūlītis vērotāju.

L.S.: Esi gana daudz redzējusi lie­lās kopizstādes, kurās pati pieda­lījies. Kāds tev salīdzinoši rodas iespaids šeit?

Katrīna Neiburga: Izstāde mani patī­kami pārsteidza. Nav bieži tādās lielās grupu izstādēs, ka daudzi darbi patiktu. Pat Sidnejas biennālē man mazāk darbu patika nekā šeit. Varbūt vieta, kurā mēs izstādāmies, dod savu sajūtu. Man pa­tīk gan tie putni, gan lielais propellers - lielie objekti. Ja būtu tikai videomāksla, tas būtu nogurdinoši. Pa šo izstādi stai­gājot, ir laba sajūta. Tendences te ir ļoti dažādas, nav vienas kopējās, kas varbūt it kā iezīmētu nākotni. Nav poli­tiskās mākslas, un tas ir ļoti patīkami.

L.S.: Kas te ir vērtīgais tev pašai kā māksliniecei?

K.N.: Jēga noteikti nav kontaktu dibi­­nāšanā. Tie varbūt ar māksliniekiem izveidojas, bet ir īslaicīgi. Taču tas, ko es saņemu, ir skatītāju uzmanība. Tāda skatītāju atdeve, kādu es redzu ārzemēs, Latvijā ir ļoti reti sastopama. Varbūt es neesmu sarīkojusi tādu izstādi un izli­kusi grāmatu, kurā katrs kaut ko varētu ierakstīt, un tas man noteikti palīdzētu. Man ir svarīgi, ka kāds kaut ko pasaka, lai būtu vismaz kaut kāda reakcija. Māksli­nieku starpā tāda komunicēšana sen jau vairs nenotiek, tad vismaz ir skatī­tāji, kam ir reakcija, kas kaut ko pauž. Bez šaubām, patīkamāk, ja reakcija ir pozi­tīva, tomēr tas nav galvenais. Svarīgi, ka tāda ir vis­pār. Protams, ja atceramies jezgu ap operas plakātu, tad tā jau pat nebija negatīva reakcija, par to vispār nav vērts runāt...

L.S.: Kā māksliniece tu tomēr jūties neaizsargāta?

K.N.: Jā, un, ja godīgi, tad vēl līdz šim brīdim es jūtos tā, ka manī ir kāda paš­cenzūra, man ir bail, ka tik nesāktos atkal kāda šļura, jo es nezinu, vai varē­šu to izturēt. Tāds baiļu slānis manī ir palicis no tā briesmīgā laika. Cēsīs izstā­dīt Antonu guļošu (kaut apģērbtu) man ir bail - ka tik atkal kāds kaut ko neie­domājas. Un es nezinu, kad šīs bailes manī beigsies. Man ir bail no kaut kāda nezināmā skatītāja.

L.S.: Tad kā gan tu vispār vari strā­dāt kā māksliniece?

K.N.: Nē, nu manī viena puse ir tāda, otra citāda, trešā vēl nezin kāda. Tās vi­sas tur iekšā ņemas, un beigās jau es kaut kā turpinu dzīvot un strādāt, un domāt tāpat kā līdz šim. Bet ir tādi ieklupieni, kad domāju par to, par ko īstenībā nemaz nevajadzētu.
 

 
Katrīna Neiburga. Iela
 
L.S.: Tas, ko tu dari mākslā, ir ļoti intīmi pārdzīvots. Kad tu nāc priekšā tādai starptautiskai publikai, tad vis­pirms tu esi cilvēks, kas kaut ko jūt un pārdzīvo, bet gribot negribot tu nāc arī ar to vietu, no kurienes tu nāc. Vai nav tevī arī tādas bailes, ka tevi var nesaprast šīs vietas dēļ? Šī Hruščova laika arhitektūra, padomj­laika mantojums...

K.N.: Nē, es domāju, ka tas viņiem, no vienas puses, varētu būt tieši inte­resanti. Ka kāds nesaprastu manus dar­bus - tā man nav gadījies. Mani darbi iedalās dokumentālajos, kas bija senāk, un tagad ir citādāki, personiskāki. Un es ceru, ka tas personiskais ir vispārīgs, tas nav nodalāms ar robežām - latvie­šu personiskais vai austrāliešu perso­niskais. Tas ir pats bēdīgākais māksliniekam, radošam cilvēkam, ja viņu piesaista vie­tai. Man liekas, ja runā par īsto lietu, tad tai nav dzimtenes.

L.S.: Kas tev liek realizēt lietas līdz galam? Kādi ir tie impulsi, no kurie­nes tie nāk?

K.N.: Tas ir sarežģīts jautājums, par to bieži esmu domājusi, un vienīgais kā es varu atbildēt, ir - man nav garlai­cīgi dzīvot. Manī nav vēlmes būt māksli­­nie­cei. Ar katru projektu ir tā, ka man lie­kas - tas būs pēdējais, tad es sākšu dzīvot, sākšu kaut ko, kaut vai mātei iešu palīgā, sākšu strādāt... Un tad - pag, pag, varbūt es jau dzīvoju! Mani ir ieinteresējusi kāda lieta, es to daru, tad ir nākamā, kas atkal aizrauj, ir citādāka. Jo līdz šim mani projekti ir diez­gan atšķirīgi: par valodu - tā "Alvoda" ar zinātniekiem, tad somiņas ("Kas meitenēm somiņās"), tad vientulība (Solitude) - un es absolūti nesaprotu, kāpēc es to darīju, bet tas bija man vie­nas nakts impulss, no kura izauga darbs, bija sajūta, ka ir jādara, un viss. Ideja tiek iemesta auglīgā zemē. Pēdējā laikā ideju un domu ir ļoti daudz, bet es ap­šaubu, vai ir vērts to darīt. Laikam ve­cums ir citādāks un arī tas, ka ir bērns. Vai ir vērts, vai tas salīdzinoši ir tā vērts, vai tas būs lielāks pārdzīvojums - darīt to darbu nekā būt kopā ar Antonu.L.S.: Kas pirmais nāk prātā, rakstu­rojot šo izstādi?


Heije Treiere (kunst.ee, Igaunija): Ļoti spēcīga un profesionāla izstāde. Arī mūsu, igau­ņu, izvēle bija ļoti profe­sionāla. Un kas ir interesanti - mūsu mākslinieks Rauls Kellers teica, ka finan­sējumam nav bijis limita, viņš savai ska­ņu instalācijai šeit varēja izmantot tik dārgas tehnoloģijas, kādas normāli māk­slas pasaulē nav ie­spējamas. Viņa darba izmaksas bija tieši tādas pašas kā viss Igaunijas budžets izstādei Venēcijas biennālē! Viņš dabūja šādu naudu di­viem darbiem, kas ir neredzami - tās ir skaņu instalācijas.

Izstāde notiek privātā īpašumā, un attieksme, veidojot izstādes, ir pilnīgi citādāka nekā, teiksim, Igaunijā un Lat­vijā. Mums nav tādas augstās buržuāzi­jas, kurai būtu tik milzīga tradīciju bāze un vēsture, un, protams, arī tās naudas, kas nāk no augstākās kvalitā­tes šampa­nieša ražošanas. Man tā ir eksotiska pieredze, es zinu, ka "eksotisks" nav labs vārds, bet es negaidīju šādu kon­tekstu. Un, tā kā nebija finansiālu iero­bežojumu, te var redzēt darbus, kuru izmaksas ir ļoti lielas - lielās telpiskās instalācijas un ļoti komplicētās tehno­lo­ģijas. Instalāciju māksliniekiem, kam ir dotas šādas iespējas kā šeit, tas ir kas sapnim līdzīgs.

L.S.: Vai bija kāds konkrēts pārstei­gums darbos?

H.T.: Viens ir šis institucionālais apekts, cits - psiholoģiskais, jo šādā kon­tekstā sociāli kritiski darbi, man šķiet, ne īpaši tika akceptēti. Vairums darbu ir poētiski, filozofiski, ļoti jūtīgi. (Tāpat kā šampanieša darināšanas teh­noloģija ir ļoti smalka.) Šampanietis te ir visapkārt, arī pudeļu krāvumos pa­gra­bā līdzās darbiem. Šo šampanieša momentu ne­var neievērot. Arī es uz šampanieti tagad paskatījos no gluži cita aspekta!

Darbu izvēle ir nākusi no kardināli dažādiem avotiem, tie arī ir ļoti dažādi, un varbūt vienīgi šis pagrabs - dīvai­nā izstāžu zāle - tos apvieno. Taču ir dia­logi, kas veidojas starp darbiem, pie­mēram, "mehāniskā lakstīgala" (Judīte Fegerle (Judith Fegerl, Austrija)) kāpņu sākumā un lejā - instalācija ar dzīviem putniem. Arī Kellers lieto skaņu. Daudzi mākslinieki izmanto skaņu - tā šodien ir nozīmīga tendence. Šis augsti buržuā­ziskais aspekts, izslēdzot sociāli kritisko mo­men­tu, toties ir atbrīvojis mākslinie­kiem iztēli.L.S.: Vai bija pārsteigumi izstādē, un, ja tā, kas tieši?


Arja Elovirta (Taide, Somija): Es ne­teiktu - pārsteigumi, bet, protams, inte­resanta ir telpa un tas, kā tajā izlikti darbi kopē­jā vidē. Un tieši tas, ka darbi no šīs ļoti iespaidīgās vides necieš.

Man ļoti patika jūsu Neiburgas darbs. Dominante ir cilvēki. Nav speku­latīvu filozofisku konceptu, bet ir patiesa cilvēku dzīve. Tādas ēkas esmu redzē­jusi Tallinā, tādu ir daudz visā bijušajā pa­domju teritorijā. Ļoti jūtīgs Latvijas cil­vēku redzējums. Es jutos, kā apmeklējusi Latviju Pomrī pagrabos.

L.S.: Kā darbojas šī 25 kuratoru - žurnālu redaktoru izvēle?

A.E.: Manuprāt - ekselenti! Un man liekas, ka tas varbūt arī ir tieši augstais līmenis darbu izvēlē, kādēļ tie šeit ska­tās tik ļoti vienoti, tajos nav jūtami kādi nacionāli rāmji. Man ir pārsteigums, ka mūsu izpratne par to, kas ir laikmetīgā māksla un kas jārāda citiem no sava arsenāla, ir tik līdzīga.L.S.: Kāpēc jūs uzsākāt šādu projektu?


Fabriss Busto (Beaux Arts magazine, Francija): Esmu patiesi pārliecināts, ka ir nepieciešams strādāt pie Eiropas kul­tū­ras radīšanas. Eiropa tagad ir nauda, Eiropa ir organizācija, bet Eiropa nav kultūra. Eiropas Komisijas nauda kultū­rai ir 0,01 % . Un no tās 95% ir kultūras mantojumam, nevis jaunradei. Es gribē­ju parādīt Eiropas māksliniekus. Jo jau gadiem mums ir amerikāņu māk­slas izstādes, Ķīnas māksla, latino māksla, bet par Eiropas mākslu mēs vairs neru­nājam. Kas tad īsti tagad ir Eiropas māksla?

L.S.: Vai, jūsuprāt, attaisnojas iz­vē­le, piedāvājums no mākslas žurnālu redaktoriem?

F.B.: Jā, jo viņi vislabāk zina situāciju savā valstī. Bet es pats pēc tam runāju ar katru mākslinieku, strādāju ar viņiem kopā, pārrunājām viņu darbu atrašanās vietu izstādē. Tas nebija mehānisks dar­bu izvietošanas process.

L.S.: Kāds tagad ir iespaids izstādē par kopainu, kādi izskatās šie jaunie Eiropas mākslinieki?

F.B.: Ļoti radoši. Tie ir jauni mākslinie­ki un visi runā angļu valodā, viņi nedo­mā par krīzēm un karu. Viņiem nav ne­kādu barjeru, viņi ir pieraduši ceļot, viņiem ir nepieciešamība ceļot un ne­pie­ciešamība strādāt mākslā. Eiropa ir pilna ar jaunu enerģiju, bet nevar paš­laik noteikt kādu identitātes rādītāju. Jo mākslinieki ir ļoti jauni. Eiropa kon­struējas, atrodas radīšanas procesā, Eiropa ir jauna.

L.S.: Pārsteigumi?

F.B.: Tas, ka lielākā daļa mākslinieku patiesi jūtas kā eiropieši, ka tas viņiem kaut ko nozīmē un ka ar viņiem kopā var atrast risinājumu jebkurai problē­mai. Katrs no šiem māksliniekiem var darīt visu. Viņi ir radoši katru mirkli.

L.S.: Un kāds ir jūsu kā kuratora nākamais izaicinājums?

F.B.: Milzīga izstāde Pompidū centrā, kur franču laikmetīgā māksla būs kopā ar indiešu laikmetīgo mākslu. Pēc tam šī izstāde tiks rādīta Bombejā un Deli.

 
Atgriezties