VIZUĀLO MĀKSLU PORTĀLS

LV   ENG
Galzonu gleznu izstāde "Pietura" Valmierā
Karīna Rozenberga, galerija "Laipa"
30.10.2009 - 21.11.2009

Šā gada 30. oktobrī plkst. 17.00 mākslas galerija "Laipa" (atklās Galzonu (tēva un dēla) kopizstādi. Izstāde apskatāma līdz 21. novembrim. Šo­reiz pār­stei­dzošs ir pie­dā­vā­jums ap­ce­rēt ro­be­žu starp di­vām di­men­si­jām - simbolismu un klasisko glezniecību. Klasisko glezniecību pārstāvēs sa­vu­laik Rū­jie­nas vi­dus­sko­las au­dzēk­ņu mī­lē­tais zī­mē­ša­nas sko­lo­tā­js Jā­nis Gal­zo­ns, kas sa­vā skolā pie­rā­dī­ja, ka arī ne­lie­las ap­dzī­vo­tas vie­tas bēr­ni ir dzī­vē as­re­dzī­gi un ta­lan­tī­gi.
 
Jāņa Galzona (juniora) pašportrets. Publicitātes foto
Jānis Galzons (juniors). Metafiziska ainava. Kartons, akrils. 158x123cm. 2004. Publicitātes foto
Jānis Galzons (seniors). Pavasaris. Kartons, eļļa. 30,50x48. Publicitātes foto
 
Jā­nis Gal­zons, se­ni­ors (1912 - 1979), bi­ja lie­lisks ai­na­vas meis­tars, por­tre­tists, klu­sās da­bas stās­tī­tājs. Viņa dabas studijas ar ņirbošo toņu gammu un faktūru intensitāti atdzīvinās vienu no galerijas izstāžu telpām. Tā kā mākslinieks ir 100 gadu jubilejas priekšvakarā, tad šī izstāde, kas sastāvēs no nelielajām studiju izlasēm un vienu lielformāta gleznu, būs kā ievads grandiozajam notikumam.

Turpretī Rū­jie­nas māk­slas sko­las di­rek­tors, māk­sli­nieks (juniors) Jā­nis Gal­zons ne­at­zīst vien­mu­ļī­bu, sā­kot kaut vai ar to, ka pa­ts redz un mā­ca bēr­niem sev tu­va­jā ap­kārt­nē ie­rau­dzīt ci­tam it kā ne­vēr­tī­gās lietas, radot no tiem māk­slu. Viņš tiecas pēc būtiskāka, dziļāka satura mākslā, pēc daudznozīmīgāka, iespaidīgāka vēstījuma un līdz ar to pēc neparastā, brīnumainā, jutekļiem netveramā. Mākslu rada nevis, lai atveidotu vizuāli tveramus sīkumus un stāstošus sižetus, bet paustu kādas vispārīgas atziņas, kaut ko metafizisku.

„Glezniecība, tāpat kā jebkuras mākslas dabisks un galējs mērķis nevar būt tieša priekšmetu attēlošana. Tās augstākais mērķis - paust idejas, lietojot savu īpašo valodu. Māksliniekam jābūt apveltītam ar transcendentālu emocionalitāti, tik spēcīgu un pilnvērtīgu, lai liktu dvēselei trīsēt dramatiski mainīgu abstrakciju priekšā", tā par simbolismu agrāk rakstījis Albērs Orjē.

Jānis Galzons vēl joprojām turpina izzināt dabas simbolu valodu, tāpēc izstādē prezentēs ne tikai jaunākos darbus, bet arī tādus, kas tapuši 2004. gadā (lielformāta gleznas un vides objektus - pelnus).

„Mākslinieka dzīve apkārtējiem var likties nepraktiska un nesaprotama, taču atstātās domas darbos ir mūžīgas un var kalpot skatītājiem. Tāpat kā to dara pelni, kas ir robeža starp divām dimensijām, kamēr atrod sev jaunu formu. Kad sajaucas baltais un melnais, labais un sliktais, gaisma un ēna - rodas dažādas tonalitātes pelēkais. Lai tas notiktu, ir vajadzīga enerģija. Un tās rezultātā rodas gan fiziska, gan garīga gaisma vai atklāsme," Jānis Galzons.

Atbalstītāji: Valmieras pilsētas pašvaldība, AS Valmieras piens, Ziedu salons „Rēzija".

 
Galerija "Laipa"
Rīgas iela 25c, Valmiera
p., o., t., c., pt. 10.00–18.00
s. 10.00–15.00
svētdienās slēgts
www.galerijalaipa.lv
 
Atgriezties